Intervención educactiva en niños con x-fragil

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (862 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 22 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
INTERVENCIÓ EDUCATIVA EN ELS NENS/ES AMB SÍNDROME X FRÀGIL

Per donar resposta a les necessitats educatives especials dels alumnes amb Síndrome X Fràgil, els centres educatius disposen d’una sèriede mesures. Les adaptacions Curriculars Individualitzades son una d’elles. Constitueixen l’últim nivell de concreció i consisteixen una mesura extraordinària d’atenció a la diversitat, on el seuobjectiu serà sempre aconseguir la màxima participació possible d’aquests alumnes en el currículum ordinari.
A continuació comentarem algunes necessitats d’aquests nens i la seva intervenció.
Lectura:Als nens/es petits amb X Fràgil els hi sol agradar mirar revistes o dibuixos ja que son molt receptius als senyals visuals. Aquesta es una bona manera d’adquirir el llenguatge i els prerequisitsnecessaris per l’adquisició de la lectura.
També hi ha que tenir en comte que aquets nens solen tenir dificultats amb el mètode fonètic per aprendre a llegir. Es per això, que es aconsellable utilitzar ambells un mètode global i sempre amb paraules relacionades amb els seus interessos i necessitats.
Per un altre banda, molts nens amb X Fràgil sembla que tenen bona resposta davant la musica. Aquestpunt fort pot ser utilitzat per ensenyar-los habilitats de lectura presentant la informació en forma de cançó.
Escriptura: Els nens amb X Fràgil solen tenir dificultats significatives en l’àrea demotricitat fina i activitats com escriure o retallar poden suposar un gran repte per a ells. Encara que tinguin que practicar aquestes habilitats, es aconsellable utilitzar temes alternatius. Algunsexemples serien:
a) Utilitzar un tampó per marcar les seves respostes.
b) Realitzar proves orals.
c) De lletrejar la paraula que volem que escrigui i dir-li “prou” quan s’acaba perquè així el nen noometi algunes lletres o escrigui repetidament l’ultima lletra.
d) Utilitzar plantilles amb grans buits per escriure lletres i paraules.
e) Utilitzar un processador de text senzill per a que aquests...