Jo tonos

Páginas: 7 (1537 palabras) Publicado: 10 de noviembre de 2010
JoTonos
Projecte de Fonaments d’Inform`tica a Curs 2009-2010, 2n Quadrimestre

1

´ Index
1 Introducci´ o 2 Funcionalitats 3 Exemples i jocs de proves 4 Lliuraments 3 3 5 5

2

1

Introducci´ o

L’objectiu d’aquest projecte ´s dissenyar un programa que permeti, de mae nera senzilla, simular un gestor de m´sica per a ordinador amb capacitat per u a 500 obres musicals, de les qualss’haur` de guardar la seg¨ent informaci´: a u o • De cada obra: El t´ ıtol, el nom i primer cognom de l’autor (en el cas de que sigui de diferents autors en el nom i cognoms s’hi posar` la paraula a 1 ”Varis”) , la informaci´ de les peces que la composen, que poden ser o com a m`xim 30 i finalment el g`nere al que pertany, que ser` un del a e a seg¨ents: Cl`ssica, Folk, Funky, Jazz, Reggae, Rock,Salsa, Tecno i u a Variat. • De cada pe¸a: El t´ c ıtol, la durada en format hh:mm:ss, el nom i el primer cognom de l’autor (si ´s autor unic per a tota l’obra, aquests e ´ camps de cada pe¸a estaran buits, ja que el nom de l’autor estar` c a emmagatzemat en les dades generals de l’obra), i la valoraci´ que otorga o l’usuari a la pe¸a, la qual s’indicar` mitjan¸ant una de les seg¨ents c a c ulletres: A (millor), B, C, D, E (pitjor). • Finalment, per tal de disposar d’una mica de biografia dels autors, de cada un d’ells es guardar` el nom, el primer cognom, nacionalitat, a la data de naixement i la de defunci´ donat el cas, en cas contrari en o aquest camp hi haur` la data en format standard ddmmaaaa 0000000. a Com a molt s’hauran de guardar dades de 100 autors.

2

FuncionalitatsPrimer de tot caldr` dissenyar l’estructura de dades adient per a emmagata zemar tota la informaci´ de les obres. A continuaci´ i mitjan¸ant un men´ o o c u d’opcions com el que hi ha a continuaci´, el gestor JoTonos haur` de poder: o a Men´ d’opcions u 1. 2. 3. 4. 5.
1

Inserir obra Consultar les obres musicals d’un determinat g`nere e Consulta dades personals i peces musicals d’un autor Llistartotes les obres Sortir

En aquest cas, el nom i el primer cognom de cadascun dels autors es guardar` amb a les dades de la seva pe¸a. c

3

1. Inserir una obra: Aquesta opci´ ha de permetre guardar totes les o dades d’una obra musical dins l’estructura dissenyada per a aquesta finalitat (t´ ıtol, nom autor, primer cognom,...). Les dades del contingut de l’obra, ´s a dir, de les peces que lacomposen, aniran precedides d’un e enter que indicar` el nombre de peces de que consta. A continuaci´ les a o dades que identifiquen a cada pe¸a de l’obra, que son: c • El t´ ıtol • L’autor • La durada • La puntuaci´ o 2. Consultar les obres musicals d’un determinat g`nere: Es dee manar` a l’usuari el g`nere i el programa haur` de llistar per pantalla a e a totes les dades de les obres quepertanyin a aquest g`nere. e 3. Consulta dades personals i peces musicals d’un autor: En aquest cas l’usuari haur` d’introduir el nom i el primer cognom d’un a autor i el programa mostrar` per pantalla les dades personals d’aquest a autor seguides del t´ de cadascuna de les seves peces2 . ıtol 4. Llistar totes les obres: Aquesta opci´ ha d’escriure la llista de les o obres en el seg¨ent format: u

||| co

|| ıtol e ||| ıtol c o o ||| ıtol c ...

5. Sortir del programa: En aquest cas el programa ha d’acabar.
2

Pot ser autor d’alguna pe¸a o de tota l’obra. c

4

3

Exemples i jocs de proves

El projecte haur` de d’anar acompanyat dels seus propis jocs de proves i a exemples d’execuci´. Un joc de proves no ´s m´s que un fitxer on hi ha les o e e dades d’entrada del projecte il’avantatge ´s que qui prova el programa pot e estalviar-se d’introduir-les pel teclat, ja que si se li indica, el programa les pot obtenir d’aquest fitxer. Cal recordar que per poder utilitzar els jocs de prova s’ha d’utilitzar la finestra de l´ ınia de comandes3 , i executar el programa fent servir tant el s´ ımbol ’’ per enviar la sortida a un fitxer enlloc de visualitzar-la per pantalla, com ´s...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • jo la la
  • Toño
  • La tona
  • Tone
  • Tonas
  • Tona
  • la tona
  • Toner

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS