La immigració a espanya

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 12 (2766 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 9 de diciembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
LA IMMIGRACIÓ A ESPANYA:

Amb unes poques dècades, Espanya ha pesat de ser un país emissor d’immigrants a ser un receptor d’un intens flux migratori.
Amb el dinamisme que ha mostrat l`economia Espanyola des de les hores es troba que fa el fort creixement de la immigració estrangera. Des de l’any 2000, Espanya ha presentat una de les mes grans tasses d’immigració del món, amb casi3.000.000 de nous habitants.

Segons el percentatge del 2008, l´11,3% dels residents a Espanya era de nacionalitat estrangera.

Sexe:

El 53,40% dels estrangers el 2006 eren homes, davant d’un 46,60% de dones. Encara que es troben diferències importants depenen dels orígens dels immigrants:
• Hi ha més percentatge de dones que d’homes, entre el immigrants procedents de sud – Amèrica.(53,43% de dones) centro - Amèrica (59,42 de dones).
• La proporció entre homes i dones es lleugerament favorable els homes
( 52,41%).
• Els homes son clarament autoritaris en la immigració d’origen Àfrica, la proporció de dones amb aquest col·lectiu es de nomes d’un 31.81%.
• Amb el col·lectiu amb el radi més gran d’homes son els procedents de Mali. ( amb nomes un 6,68% de dones),Paquistan ( 9,70% de dones), Ghana (12,91%), Bangladesh (6,93%). El costat oposat, les nacionalitats amb major percentatge de dones son les Russes (64,25% de dones), les Nicaragüenques (61,11%), la Basiliana ( 64,04%).

Edad:

La edat mitja de la població a Espanya segons el cens el era de 40,22 anys; 40,99 per els espanyols i 32,83 per els estrangers residents.
La majoria de la poblacióimmigrant ve a Espanya buscant un lloc de treball, d’aquí que el 51,91% del estrangers residents a Espanya (davant d’un 32,66% del conjunt de la població) tingui entre 20 i 39 anys i que el 30,19% dels estrangers tingui entre 25 i 34 anys (davant d’un 17,44% del conjunt de la població.
Ja que la majoria dels estrangers venen a Espanya per buscar feina, la proporció de majors de 65 anys esescassa, i fins i tot anecdòtica en alguns països, mentre que el bloc més important correspon a la població amb edat de treballar ( entre 16 i 65 anys). El 17,71% dels ciutadans de nacionalitat espanyola tenia més de 65 anys segons el cens INE 2005; aquesta xifra era de només un 4,81% pel total dels estrangers. No obstant, això no és un informa per tots els països. Dins dels immigrants comunitaris, hiha una proporció de jubilats ( un 18,85% tenen més de 65 anys).

Ocupació laboral:

El sector professional que tenia més immigrants era:
• Serveis (59%)
• Construcció (21%)
• Industria (12%)
• Agricultura (8%)

De totes formes, la ocupació laboral en la que treballen els immigrants varia de manera important en funció de la seva nacionalitat:
• Entre elsimmigrants de la Unió Europea, predomina el sector financer y comercial, o realitzant treballs lliberals.
• Dels procedents de Iberoamèrica el principal sector és el servei domèstic.
• Amb els de l’est d´Europa, és el sector de la construcció
• Amb els marruquis, el principal sector és el primari.

La immigració a Espanya presenta un caràcter multifactorial. Entre les sevesprincipals causes es troben:
• El factor més important de l’atracció migratòria és el desenvolupament econòmic que a presentat Espanya des de 1993. Basat en un creixement de tipu expansiu, l’economia espanyola a necessitat des de aleshores una gran quantitat de ma d’obra. En el 2005, el país havia creat uns 900.000 empleats nets, dels quals, a prop d’un 40% van ser ocupats per estrangers.
• Laidentitat cultural i lingüística amb Hispanoamèrica.
• La suavitat del clima i l’atracció pel tipus de vida.
• La poca distància amb el continent africà.

CONSEÜÈNCIES ECONÒMIQUES:

Visions positives:

La important arribada de la població en edat de treballar ha repercutit favorablement en el total de les afiliacions a la Seguritat Social, fins a un punt que a prop d’un 45% de les...
tracking img