La madureza

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (513 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 2 de febrero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
LA MADURESA

Els factors psicològics i socials durant la maduresa, també influiran en la salut física. Segons l’enfocament del cicle vital: el desenvolupament humà es multidimensional, implicantdiferents facetes: desenvolupament físic, cognitiu i socioafectiu.

DESENVOLUPAMENT COGNITIU

Durant la maduresa, les habilitats cognitives experimenten alguns canvis.

Segons Strassen-Berger iThompson la intel·ligència cristal·litzada ( coneixements adquirits), pot arribar inclús a millorar amb els anys, sempre i quan hi hagi estimulació. Per altre banda, la intel·ligència fluida (habilitats per aplicar nous aprenentatges ), inicia un lleu deteriorament durant la maduresa.

Memòria – procés cognitiu que permet emmagatzemar, retenir i recuperar informació. És caracteritza durant lamaduresa, més per l’estabilitat que pel canvi. Pot presentar alguns dèficits en l’anomenada memòria explícita ( permet recuperar de manera conscient alguna experiència o coneixement ). Durant la maduresahi ha variables del context intern ( estat anímic, familiaritat del familiar, etc. ) i extern ( claus de recuperació ) que poden influir en el rendiment mnèsic.

Des de la perspectiva del ciclevital, Schaie, afirmà que el dèficit intel·lectual dependrà de les diferències intra i interindiviuals, ( la salut, l’educació, l’estil de vida i l’actitud en vers la tasca ). I els efectes associats ala generació, ( els canvis produïts abans dels 60 anys son efectes generacionals, mentre que els posteriors es deuen a l’acció conjunta de factors generacionals i maduratius ).

Des de la perspectivadel processament de la informació, respecte als efectes del pas del temps sobre la memòria, els dèficits es troben en els processos de manipulació i control de la informació, en concret, lacodificació i la recuperació de la informació. Pel que fa a la codificació, ( pèrdua en la capacitat de processar els estímuls més profunds, i es donen dificultats per utilitzar estratègies per optimitzar...
tracking img