La reproduccion

Páginas: 4 (852 palabras) Publicado: 17 de febrero de 2011
SISTEMA REPRODUCTOR
- Sistema reproductor masculí - Sistema reproductor femení - Gamatogènesi

Sistema reproductor masculí
Conjunt d’òrgans encarregats de la formació i maduració delsespermatozoides.

- 2 testicles - 2 conductes epididimaris - 2 conductes deferents - 2 conductes ejaculadors - 1 uretra - 2 vesícules seminals - 1 pròstata - 2 glàndules de Cowper o bulbouretrals - 1 penis Sistema reproductor masculí

Sistema reproductor masculí: TESTICLES

Òrgans ovals: 4cm llarg 2-3cm ampla

Rete Testis Lóbulo testicular

3cm grossor

(Túnica albugínea)

Cèl—lulesGerminals

Cèl—lules de Leydic

Estroma (cel. Leydic)
Túnica vítrea

Cèl—lules Sertoli

Sistema reproductor masculí: TESTICLES
Testicle: - Síntesi, emmagatzematge i alliberació de testosterona:cèl—lules Leydic - Producció d’espermatozoides: espermatogènesi: cèl—lules germinals

Sistema reproductor masculí:
EPIDÍDIM - Maduració dels espermatozoides - Transport de l’esperma:
10-15 dies- Emmagatzematge esperma CONDUCTE DEFERENT - Conducció dels espermatozoides des de l’epidídim fins al conducte ejaculador. CONDUCTE EJACULADOR - Unió conducte deferent amb uretra URETRA - Via comunaS.urinari i S.reproductor

Sistema reproductor masculí:GLÀNDULES SEXUALS
- Fructosa - Prostaglandines - Enzims proteolítics - Espermina - Fosfatases alcalines - Àcid cítric - Calci - Zinc Uretrapeniana Uretra prostàtica Uretra membranosa - Sialoproteïnes - Sucres aminats

Sistema reproductor masculí: PENIS
Òrgan excretor de l’orina Òrgan masculí de la còpula

Sistema reproductormasculí: SEMEN
Plasma seminal + Esperma
Motilitat espermàtica: - tipus A: spz amb motilitat progressiva ràpida - tipus B: spz amb motilitat progressiva lenta - tipus C: spz amb motilitat no progressiva -tipus D: spz immòbils Normal (>25% tipus A) Astenozoospèrmia (>50% tipus D) Concentració espermàtica: -Normozoospermia: >20x106espermatozoides/ml - Oligozoospermia: 50% aberrants) Vitalitat...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • LA REPRODUCCION
  • Reproduccion
  • La Reproduccion
  • reproduccion
  • reproduccion
  • Reproduccion
  • Reproduccion
  • Reproduccion

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS