Les roques

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 9 (2072 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 15 de febrero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
Les roques |
|
|
|

ÍNDEX

Pàgs

Definició de roques 2


Roques sedimentàries 2-5

Roques ígnies 5-7

Roques metamòrfiques 8-11

Què és una roca?

Una roca, és una massa sòlida formada per minerals d'origen natural. Poques roques estan formades per un sol mineral, com la Caliza.
La majoria, com el granit, estan formades per més d'un.Tipus de roques:
Hi trobem tres tipus de roques: roques sedimentàries, roques ígnies i roques metamòrfiques.

* Roques sedimentàries:
Tenen origen en el mitjà marí. En els geosinclinals, punts on els fons cedeixen i es dobleguen sota el pes dels sediments, té lloc la transformació de materials incoherents en una nova roca. Sota el pes de milers de metres de sediments, la sorra i el fangdipositats es comprimeixen, perden aigua i adquireixen la consistència de la roca. Al mateix temps, els grànuls de carbonat de calci es solden en un lent procés anomenat diagènesis. Després de milions d'anys, amb la sorra es forma l'arena i amb el fang, la marga. Un geosinclinal pot enfonsar-se fins a 10 o 20 km sota la superfície del fons marí. La pressió és suficient per realitzar ladiagènesis. Solament els sediments acumulats en els geosinclinals es transformen en roca sedimentària: els que cauen en altres llocs s'escampen en els fons i són arrossegats pels corrents profunds. Les roques sedimentàries es reconeixen per la seva tendència a descompondre's en làmines, a causa de la presència tant de cavitats produïdes per la desaparició de residus orgànics com per fòssils. Dos exemples deroques sedimentàries són l'Arenisca i la Marga.

*Arenisca:
L'arenisca, també anomenada psammita és una roca sedimentària de tipus detrític, que té un color variable, que conté clastos de grandària sorra. Després de la lutita, és la roca sedimentària més abundant i constitueix prop del 20 % d'elles.
Els grans són gruixuts, fins o mitjans, ben arrodonits; de textura detrítica o plàstica. Elquars és el mineral que forma l'arenisca quarsosa, però les arenisques poden estar constituïdes totalment de guix o de coral. Les sorres verdes o areniscas glauconítiques contenen un alt percentatge del mineral glauconita. La arcosa és una varietat d'arenisca en la qual el feldspat és el mineral dominant a més del quars.
El color varia de blanc, en el cas de les arenisques constituïdes virtualmentper quars pur, a gairebé negre, en el cas de les arenisques ferro-magnèsica.
Les arenisques figuren entre les roques consolidades més poroses, encara que certes quarsites sedimentàries poden tenir menys d'1 % d'espais buits. Segons la grandària i la disposició dels espais buits o porus, les areniscas mostren diversos graus de permeabilitat.
Les arenisques de bona qualitat són duradores. La rocaté una bona resistència al foc i, referent a això, és superior a la major part de les roques emprades per a l'edificació.*Marga:
Una roca és la marga o lutita són d'origen marí o lacustre, i està formada per una barreja d'argiles amb altres materials, amanits amb altres minerals com a quars o mica i amb traces de materials orgànics. Sol contenir fòssils. La seva textura és de clastos degra molt fi.

-Components:
Partícules majors de 50 micròmetres en un percentatge inferior al 25%. Ciment o matriu (partícules menors de 50 micròmetres) de naturalesa diversa, que pot contenir fins a un 50% de carbonat càlcic.

El caràcter aglomerant del carbonat càlcic els dóna certa estabilitat enfront de l'aigua. Les lutites enterament silícies estan constituïdes fonamentalment per argilamineralògica. En estar aquesta roca poc consolidada, moltes vegades es desfan total o parcialment amb l'aigua pel que és difícil establir la separació entre aquestes i les argiles incoherents.

-Varietats:
*Marga calcària o marga , el contingut en CaCO és bastant gran (generalment entre el 20 i el 50%) i presenta clara reacció amb clorhídric en fred.
*Lutita margosa o marga silícia , el...
tracking img