Librozzzz

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 16 (3851 palabras )
  • Descarga(s) : 9
  • Publicado : 17 de febrero de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
ΠΙΕΡΡΟΤ ΒΟΡΡ“ΧΗΟ

Εν λασ χαλλεσ δε λα φερια
δε λα φερια δεσιερτα
σ⌠λο λα λυνα λλενα
βλανθυεα ψ χλαρεα
λασ νοχηεσ δε λα φερια
εν λα νοχηε εντρεαβιερτα.
Σ⌠λο λα λυνα αλβα
βλανθυεα ψ χλαρεα
λα τιερρα χαλϖα
δε αβανδονο ψ αλβα
αλεγρ⎨α αϕενα.

Εβρια βλανθυεα
χομο πορ λα αρενα
εν λασ χαλλεσ δε φερια,
δε λα φερια δεσιερτα
εν λα νοχηε ψα λλενα
δε σομβρα εντρεαβιερτα.
Λα λυνα βοθυεα
ενλασ χαλλεσ δε φερια
δεσιερτα ε ινχιερτα.
“υτορ: Φερνανδο Πεσσοα

ΕΛ ςΙΕΝΤΟ Ψ ΕΛ “ΛΜ“

Χον ταλ ϖεηεμενχια ελ ϖιεντο
ϖιενε δελ μαρ, θυε συσ σονεσ
ελεμενταλεσ χονταγιαν
ελ σιλενχιο δε λα νοχηε.

Σολο εν τυ χαμα λε εσχυχηασ
ινσιστεντε εν λοσ χρισταλεσ
τοχαρ, λλορανδο ψ λλαμανδο
χομο περδιδο σιν ναδιε.

Μασ νο εσ ⎡λ θυιεν εν δεσϖελο
τε τιενε, σινο οτρα φυερζα
δε θυε τυ χυερπο εσ ηοψχ〈ρχελ,
φυε ϖιεντο λιβρε, ψ ρεχυερδα.
“υτορ: Λυισ Χερνυδα

ΠΟΡ ΡΙΝΧΟΝΕΣ ΔΕ “ΨΕΡ

Εν λυγαρεσ περδιδοσ
χοντρα τοδα εσπερανζα
τε βυσχαβα.

Εν χιυδαδεσ σιν νομβρε
πορ ρινχονεσ δε αψερ
τε βυσθυ⎡.

Εν ηορασ μισεραβλεσ
εντρε λα σομβρα αμαργα
τε βυσχαβα.

Ψ χυανδο ελ δεσαλιεντο
με πεδ⎨α ϖολϖερ
τε ενχοντρ⎡.
“υτορ: ϑοσ⎡ “γυστ⎨ν Γοψτισολο

“ ...

Λασ ενραμαδασ δονδε ϖεο
εν συε〉οσ,λασ μ〈σ ϖαριαδασ
αϖεσ χαντορασ, σον λαβιοσ ψ σον
τυσ μυσιχαλεσ παλαβρασ συσυρραδασ.

Τυσ οϕοσ, εντρονιζαδοσ εν ελ χιελο,
χαεν αλ φιν δεσεσπεραδαμεντε
ϒοη Διοσ!, εν μι φυν⎡ρεα μεντε
χομο λυζ δε εστρελλασ σοβρε υν ϖελο.

Οη, τυ χοραζ⌠ν... συσπιρο αλ δεσπερταρ
ψ δυερμο παρα σο〉αρ ηαστα θυε ραψα ελ δ⎨α
εν λα ϖερδαδ θυε ελ ορο ϕαμ〈σ ποδρ〈 χομπραρ
ψ εν λασ βαγατελασ θυε σ⎨ ποδρ⎨α.
“υτορ: Εδγαρ“λλαν Ποε

ΜΥΕΡΤΕ ΕΝ ΕΛ ΟΛςΙΔΟ

Ψο σ⎡ θυε εξιστο
πορθυε τυ με ιμαγινασ.
Σοψ αλτο πορθυε τυ με χρεεσ
αλτο, ψ λιμπιο πορθυε τ⎥ με μιρασ
χον βυενοσ οϕοσ,
χον μιραδα λιμπια.
Τυ πενσαμιεντο με ηαχε
ιντελιγεντε, ψ εν τυ σενχιλλα
τερνυρα, ψο σοψ ταμβι⎡ν σενχιλλο
ψ βονδαδοσο.
Περο σι τ⎥ με ολϖιδασ
θυεδαρ⎡ μυερτο σιν θυε ναδιε
λο σεπα. ςερ〈ν ϖιϖα
μι χαρνε, περο σερ〈 οτρο ηομβρε
−οσχυρο,τορπε, μαλο− ελ θυε λα ηαβιτα...
“υτορ: ℑνγελ Γονζ〈λεζ

“ Ελλα δε Σαλϖαδορ Διαζ Μιρον

Σεμεϕασ εσχυλπιδα εν ελ μ〈σ φινο
ηιελο δε χυμβρε σονροϕαδο αλ βεσο
δελ σολ, ψ τιενεσ 〈νιμο τραϖιεσο,
ψ ερεσ εμβριαγαδορα χομο ελ ϖινο.

Ψ μιεντρασ: νο ιμιταστε αλ περεγρινο
θυε χρυζα υν μοντε δε πενοσο αχχεσο,
ψ π〈ρασε α εσχυχηαρ χον εμβελεσο
υν π〈ϕαρο θυε χαντα εν ελ χαμινο.

Οβρανδο τ⎥ χομο ραπαζ αϖιεσο,χορρεσπονδιστε χον λα τραμπα δελ τρινο,
πορ ϖερ μι πλυμα ψ τορτυραρμε πρεσο.

Νο ασ⎨ αλ ϖιανδαντε θυε σε ϖυελϖε α υν πινο
ψ π〈ρασε α εσχυχηαρ χον εμβελεσο
υν π〈ϕαρο θυε χαντα εν ελ χαμινο

Δεσεοσ δε Σαλϖαδορ Διαζ Μιρον
Ψο θυισιερα σαλϖαρ εσα διστανχια
εσε αβισμο φαταλ θυε νοσ διϖιδε,
ψ εμβριαγαρμε δε αμορ χον λα φραγανχια
μ⎨στιχα ψ πυρα θυε τυ σερ δεσπιδε.
Ψο θυισιερα σερ υνο δε λοσλαζοσ
χον θυε δεχορασ τυσ ραδιαντεσ σιενεσ;
ψο θυισιερα εν ελ χιελο δε τυσ βραζοσ
βεβερ λα γλορια θυε εν λοσ λαβιοσ τιενεσ.

Ψο θυισιερα σερ αγυα ψ θυε εν μισ ολασ,
θυε εν μισ ολασ ϖινιερασ α βα〉αρτε,
παρα ποδερ, χομο λο συε〉ο α σολασ,
ϒα υν μισμο τιεμπο πορ δοθυιερ βεσαρτε!

Ψο θυισιερα σερ λινο ψ εν τυ λεχηο,
αλλ〈 εν λα σομβρα, χον αρδορ χυβριρτε,
τεμβλαρ χον λοσ τεμβλορεσ δε τυ πεχηοϒψ μοριρ δε πλαχερ αλ χομπριμιρτε!

ϒΟη, ψο θυισιερα μυχηο μ〈σ! ϒΘυισιερα
λλεϖαρτε εν μ⎨ χομο λα νυβε αλ φυεγο,
μασ νο χομο λα νυβε εν συ χαρρερα
παρα εσταλλαρ ψ σεπαραρσε λυεγο!

Ψο θυισιερα εν μ⎨ μισμο χονφυνδιρτε,
χονφυνδιρτε εν μ⎨ μισμο ψ εντρα〉αρτε;
ψο θυισιερα εν περφυμε χονϖερτιρτε,
ϒχονϖερτιρτε εν περφυμε ψ ασπιραρτε!

Περδον δε Ραφαελ “λβερτι
Θυιερο πεδιρτε περδον
πορ εσταδεχεπχιον
δε νο ποδερ αμαρτε
χον τοδο μι χοραζον
νο πυεδο χρεερ
θυε αθυελ αμορ
θυε με θυισιστε δαρ
αχαβαρα χον νυεστρα αμισταδ
δε εσα μανερα ταν βρυταλ
Λλεγαστε α μι πενσαμιεντο
ψ υν ποχο μασ θυε εσο
περο νυνχα τοχαστε
αδεντρο δε μι πεχηο?
Με δυελε δεχιρ
θυε με θυισιστε
πυεσ δεσγραχιαδαμεντε
ψο νυνχα λο ηιχε?
περο εν μι ρεχυερδο
σιεμπρε σερασ
αθυελλα περσονα
θυε...
tracking img