Los santos mapa

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (450 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 11 de septiembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
DIVISIÓN POTITICA ADMINISTRATIVA DE LA PROVINCIA PE LOS SANTOS POR DISTRITO Y CORNECTMTEÑTO, - NÑO 2OO5
0t ÁU'16ft I Frü¡oLUCtéi{ N¡ t8¿r005-?00? rtiscRtpctúN f'{' ?cü?aB8
üFREC|IO

Mrql$itRro 0EÍDuc¡ctdt¡

.1

a¿uíA frE ?AR¡fÁ
45

PROYTNCIA DE
HENRERA r\
>

t r¿'
,r

s'a
5
,t 21

s$ sAr{IQs

del

,$._f
t53

. .37

.327

:'*49

5¿}l'50

{

a

10

23I

iT'f'
;

821

-

¿"".}

ry!tt 55 f -

29
," o*"-'f-1
'|

lsa

J

fü,{6nRACA$

59 ./

{66\r
6S

65
POCSI

''/ ,,

12

I

it
úa
lero,

{

./" /' ";<
---5l
-

t

LÁ$ TABIAS

*76
1""-

t. \ {,
72

6?

f

-

B3

Fg')A$t

61

I

64

60

t

)?5
SUfSO$l,
t,

tntos,.

,

4
PROVINCIA DE
VERAGUAS

ESCALA {RAFICAotÉANri
st¡AñA¡r*
r, o$AuRÉ

p ¡ r i'r- I t
4'.
.tc. 4a.

a

^ -g.rll!.c.c!s! colrrRALoRtA

-

sEcctóf 0E

Piaporodo Dor

0E €sta0tsrlc^ y cENso c€NERIL DE L^ REpoolicA
:

toca[TocFÁFr¡

l,
I.
d,

ÉL
ÉT

EúFtt¡t

(c^técti^t

*.

f. I,

oütuñÉ ARnttA
Lá €NEA
LA FASERA

IAOA¡O

lt. ¡AYA¡O r4. 6l cÁRAtE rt. Et coc^t r¡. El ltll^tlr^t r7. tL rulot
1t. ÉtF€oREOOgq
IO. LA LAJA

tt. I'-

$, aAll IlsuEa 31. s^rro oortiao
aEaYeAo€ho
VATL€ RICO

t^{fÁi^

SAAATAQRAÍIOE

a{. yaLLE irqut?o

¡t, Acua aúÉ[^ ,!. vlllA lounDÉg

l¡É8 0u¡tnaD^rtr. rooo¿Lór

¡t.

LtÁfto oE 9tEoia

.

Tüf'¡{}$l
70.

ps$¿$f
0r. tog A¡tENlot
e3. punlo 14. oRt^
o0- esDAü, tcA¡€ÉEñ^'

¡r.

rotorl (c^8tcF¡A)
At-Tos DÉ OoEiA
EL C¡CAO

¡o. tArarÉt

r.f$ $4NT0S
t!. tA vil,L^
rú,
EL

I,iACAFA{:A¡i
a¡. racAn^Gts (cAtECCR^f
50.

?!. CA¡A' 7I. EL NEÉSOERO

'. &l l,

TNA||CA¡ ILA¡O A'AJO
LAA

?f.

HAÍO '!

I1- PERALEArl.

t !".íi

l'.*t *:a

2t.

12. L^ rrtA LAg FAt¡rfAg 1I, LAA ÍABLAA ASAJO
HUAFTO

LA PATTA

(c¡¡€6ERál

oE LO8 AAtrOt

0r. ll^¡r^6€

tl,

37, tA COLOR O^
aO.

cu^rlto

5t....
tracking img