Macroeconomia

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 23 (5587 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 16 de diciembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
Capítol 1: INTRODUCCIÓ – Coneixement econòmic
La teoria econòmica és una ciència factual formada per un conjunt de fets i idees dels economistes; on s'hi pot distingir:
a. Economia positiva: questions objectives ( fets contrastables) . Aquest s'estructura en unes teories, és a dir, en una simplificació d'un fenómen del qual podrem extreure unes conclusions. Ens diu com es comporta l'economiai com actua
b. Economia normativa: valoracions subjectes (judicis de valors) . No poden provaarse empíricament
Tota teoria econòmica està formada per:
Teoria: explicació del fenómen econòmic que s'observa. Tenen a veure amb proposicions genèriques.
Model: simplificació de la realitat. Proposicions específiques
Definicions: expressió clara i precisa de les caracterisitques genèriques d'unconcepte o una cosa. Definir és precisà.
Suposits: proposició que es pren com a cert. Enmarquen allò que és important i allò que és accesori(pot obviar-se)
Implicacions: Allò que es dedueix d'una teoria “hipòtesis”
Prediccions: les quals deriven de les teories
La macroeconomia es la ciencia que té una visió general de l'estructura s'ocupa de l'estudi del funcionament de l'economia agregada (estudi en el seu conjnt). La nova macroeconomia neix als anys 30' del segle XX. L'any 1929 hi ha La crisis financera mundial de nivells d'activitat amb la conseqüència que es destrueix la riquesa, aumenta l'atur i baixa l'evolucio del PIB. Troban-se davant d'un mercat amb exedent d'oferta (O>D). Per a solucionar l'atur es parla d'una economia amb salaris baixos. J.M.Keynes crític amb aquestasituació diu que no s'ha de centrar en la política individual dels preus sino s'havia d'estudiar l'economia com un tot; tenint en compte la Renda nacional i els seus components.
Objectius de la economia
Creixement ( Renda nacional o producció agregada a llarg termini)
* Rn: consumidor ( consum + estalvi) i productors ( consum + inversió) → Inversió = Estalvi. No cal baixar els salaris sinomanipula la renda nacional. S'ha d'incrementar la Renda nacional → Aumenta el consum o Aumenta la inversió
Ocupació ( no atur) si aumenta la producció disminueix l'atur( viceversa)
Estabilitat de preus( evita inflacio que genera ineficiència
Equilibri pressupoestari ( no dèficit )
Equilibri exterior ( no dèficit comercial)
Estabilització cíclica ( les fluctuacions de l'activitat econòmicageneren fluctuacions en el nivell d'ocupació)
Flux circular de la renda

Els Agregats de la economia
Són variables quantificables referides al conjunt de la economia
Renda nacional (Rn) → ingressos que s'originen en la producció de béns i serveis
Renda nacional disponible (Rnd o (Yd) = Rn – impostos + subencions i trasferencies. Renda què disposen els consumidors
Producte interior brut (PIB)→ quantitat de béns i serveis produïts per una economia en el decurs d'un període determinat
Despesa agregada (DA) → despesa agregada a l'adquisició de béns i serveis.
Consum © → Béns i serveis comprats pels consumidors
Inversió (I) → Bens comprats per persones i empreses per augmentar el capital.
Impostos (T) → ingressos obtinguts per l'estat
Transferències i subsidis (S) → pagaments del'estat a famílies i empreses que no s'efectuen a canvi de béns i serveis
Despesa pública(DP) → Bens i serveis comprats per l'estat
Deute públic ( DE) → deute de l'estat propietat de particular i institucions privades
Importacions (M) → bens i serveis i actius comprats a altres països
Exportacions (X) → bens, serveis i actius venuts a altres països
Sortides netes de capital (SNC): compradels nacionals als extrangers
Les magnitud nominal i reals
Els diferents agregats de l'economia es poden expressar en:
Magnituds nominals o monetàries: expressades a preus corrents
Magnituds reals estan valorades a preus constants( als preus d'un any base)
EL PIB (Producte interior brut) és el valor total dels béns i serveis finals produïts en una economia durant un periode.

|EX:...
tracking img