Mercado de bienes

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 5 (1208 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 22 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
INTERACTIVA 2: O MERCADO DE BENS DA ECONOMÍA
1. Por definición, (na función de consumo do modelo renda-gasto) a propensión marxinal ao consumo é:
a) A pendente da función de consumo
b) A pendente da función de demanda
c) O cociente entre o nivel de consumo e o nivel de renda
d) O cociente entre as variacións do consumo e as variacións da renda.
e) Todas as anteriores son correctas.

1.Analizando a función de consumo e as súas características:
a) A PMaC é sempre positiva e maior que a unidade.
b) A PMaC é sempre positiva e pode ser maior que a unidade.
c) A PMaC é negativa cando o nivel de renda é pequeno.
d) A función de consumo reflexa a existencia dunha relación proporcional entre o consumo e a renda.
e) A función de consumo reflexa a existencia dunha relación crecenteentre o consumo e a renda da economía.

1. Analizando unha función de consumo:
a) Todos os puntos ao longo de esa función reflexan un mesmo nivel de consumo autonomo.
b) A medida que a renda aumenta, aumenta o consumo autónomo e tamén o consumo dependente da renda.
c) Canto maior é o nivel de renda, maior é a PMaC e o nivel total de consumo.
d) Desprazarase paralelamente cara arriba candoaumenta o consumo autónomo ou cando aumenta a PMaC.
e) Desprazarase cara abaixo cando aumenta o aforro autónomo

2. Un aumento no consumo autónomo:
a) Xera un aumento no nivel total de consumo, no nivel de renda e no nivel de aforro.
b) Leva a unha maior renda de equilibrio manténdose constante o nivel de aforro privado.
c) Leva a unha maior renda de equilibrio e reduce o nivel de aforroprivado
d) Aumenta a renda na mesma proporción na que ten aumentado o consumo autónomo.
e) Aumenta a renda na mesma proporción na que ten aumentado o consumo.

2. Unha redución no consumo autónomo:
a) Leva a unha menor renda de equilibrio manténdose constante o nivel de aforro privado.
b) Leva a unha menor renda de equilibrio e aumenta o nivel de aforro privado
c) Diminúe a renda na mesmaproporción na que ten diminuido o consumo autónomo.
d) Diminúe a renda na mesma proporción na que ten diminuido o consumo.
e) Xera unha caída no nivel total de consumo, no nivel de renda e no nivel de aforro.

2. Se varía o consumo autónomo:
a) Varía a renda na mesma proporción.
b) Varía o consumo total na mesma proporción.
c) Xera unha variación en maior contía da renda.
d) Xera unhavariación en maior contía do consumo total.
e) Provoca unha variación no aforro privado da mesma contía e distinto signo.

3. No modelo renda-gasto, cales das seguintes alternativas tenden a reducir o valor do multiplicador?
a) Unha menor propensión marxinal ao consumo
b) Unha maior propensión marxinal ao consumo.
c) Unha maior propensión marxinal ao aforro.
d) Uns impostos máis pequenos(T=variable esóxena)
e) Un aumento á vez nas propensións marxinais ao consumo e ao aforro.

3. Supoñendo que eatamos ante dúas economías descritas polo modelo renda-gasto, das cales sabemos que a economía A ten unha PMaC =0,6 mentras que na economía B o multiplicador do gasto vale 2,5. Se os gobernos de ambos países deciden aumentar o gasto público na mesma contía:
a) Aumentará a renda do país A odoble que a renda do país B.
b) Aumentará a renda do país B o doble que a renda do país A.
c) A medida de política fiscal afectará por igual á renda en ambos países.
d) No país B o aumento da renda é catro veces maior que no país A.
e) Cos datos que temos só podemos afirmar que a renda vai aumentar nos dous países, pero non sabemos en cal de eles o incremento da renda vai ser maior.

4. Nonoso modelo renda–gasto de equilibrio no mercado de bens, a partir dun equilibrio inicial o goberno decide reducir os impostos:
a) Aumentarán a renda, o aforro privado e o déficit público..
b) Aumentarán a renda, o consumo privado e o déficit público..
c) Aumentarán a renda e o consumo privado mentres que o aforro privado permanece constante.
d) Aumenta a renda, o consumo e o gasto público.....
tracking img