Ordenanza solar

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 26 (6395 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 15 de diciembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
Modificació integral de l’annex sobre Captació Solar Tèrmica de l’ordenança General de Medi Ambient Urbà.
Aprovada pel plenari de l’Ajuntament de Barcelona el 24 de febrer del 2006 Justificació La modificació de l’Ordenança Solar Tèrmica s’emmarca dintre dels objectius de l’Ajuntament de Barcelona sobre la política energètica de la ciutat, orientada a continuar promovent l’ús d’energies netes irenovables, a aconseguir augmentar l’eficiència dels sistemes energètics introduint millores tecnològiques per a la reducció d’emissions de CO2 i a garantir el compliment dels compromisos internacionals sobre canvi climàtic a nivell local. L’Ajuntament de Barcelona va ser uns dels primers municipis en l’àmbit de l’estat en impulsar i aprovar una ordenança de captació solar tèrmica el 19.2.1999. Laseva aplicació va aportar a la ciutat una reducció important del consum d’energia d’origen fòssil i una disminució de les emissions de CO2, com també un canvi en les pautes de consum de la societat cap a un model energèticament més sostenible, ja que s’han instal·lat més de 24000 m2 de superfície de plaques solars. De l’experiència en l’aplicació de l’ordenança en els últims anys i lesrecomanacions i suggeriments de tots els sector implicats, se’n desprèn la necessitat i la conveniència d’adaptar i aprofundir en l’ús de l’energia solar tèrmica per a l’escalfament d’aigua sanitària en el sentit de: Adaptar-la a les noves condicions tècniques i tecnològiques del mercat de sistemes d’energies renovables. Millorar i simplificar la tramitació administrativa de les llicències d’obres oambientals. Ampliar i aprofundir l’aplicació a la totalitat dels edificis i activitats. Garantir la qualitat en el serveis de les instal·lacions, establint condicions de certificació i criteris tècnics de manteniment i ús. Harmonitzar amb altres normatives d’àmbit estatal o autonòmic en els processos de revisió en curs (Nou Código Tècnico de la Edificación, RITE, Directiva CE sobre certificacióenergètica d’edificis, etc.). Millorar la integració arquitectònica de les instal·lacions sense malmetre el paisatge urbà. Aquesta modificació integral de l’annex sobre captació solar tèrmica de l’ordenança general de medi ambient urbà forma part també del compliment, per part de l’Ajuntament de Barcelona, del Pla de Millora Energètica de Barcelona, aprovat el 2002, en relació a la promoció de l’ús de lesenergies renovables i la disminució dels impactes ambientals derivats del consum energètic. És per això, i dins de l’àmbit de les competències de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local, que es modifica integralment l’annex sobre captació solar tèrmica de l’Ordenança general de Medi Ambient de la ciutat de Barcelona, amb el següent articulat.

2_2 Text Modificació de l'OST.doc1/19

versió aprovada finalment

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS
Article 1. Objecte.

L’objecte d’aquesta Ordenança és regular l’obligatorietat d’incorporar sistemes de captació i utilització d’energia solar tèrmica per a la producció d’aigua calenta, en els edificis i construccions situats dins el terme municipal de Barcelona, sigui la seva titularitat pública o privada.

Article 2.Àmbit d’aplicació

Les determinacions de la present Ordenança són d’aplicació a aquells supòsits en els quals concorrin conjuntament les següents circumstàncies: a. Quan es realitzin: - noves edificacions o construccions - rehabilitacions integrals dels edificis o construccions existents - canvi d’ús de la totalitat dels edificis o construccions existents A efectes de determinar l’àmbitd’aplicació es considerarà que una promoció formada per diferents edificis amb el mateix o diferent ús té consideració de promoció única. b. Que l’ús de l’edificació impliqui la utilització d’aigua calenta sanitària, l’escalfament d’aigua de piscines climatitzades, o la utilització d’aigua calenta en processos industrials.

Article 3.

Responsables del compliment d’aquesta ordenança

Són...
tracking img