Pac dret civil

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 18 (4363 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 23 de noviembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
PAC 1

Enunciats de la PAC

Nom i cognoms de l’estudiant:

Primera part. Assimilació de conceptes de Dret civil

Contesteu si les afirmacions subratllades són certes o falses i justifiqueu breument la resposta. Assenyaleu així mateix, la norma o normes que resolen cada qüestió.

1.- El nou conseller de justícia decideix impulsar una llei catalana per regular íntegrament el dretd’hipoteca. El Parlament català té competència per a aprovar aquesta llei.

La resposta se situa en el Tema 1, epígrafs 1.6.1 i 1.6.2

Cert. Per tal d’analitzar el sistema de distribució competencial en matèria de dret civil, cal consultar l’art. 149.3. primer incís CE i l’art. 129 EAC en base als quals s’ha de concloure que el legislador català té competència exclusiva en matèria civil. Per tant, tal icom expressament preveu l’ art. 110 EAC el Parlament de Catalunya veu reconegudes les seves competències en matèria civil i conseqüentment, la seva facultat per legislar en aquesta matèria. Tanmateix, era necessari tenir present que hi ha determinades matèries que són competència exclusiva de l’Estat, que es concreten i especifiquen a l’art. 149.1.8.segon incís CE: regles relatives a l’aplicaciói eficàcia de les normes jurídiques, relacions jurídico-civils relatives a les formes de matrimoni, ordenació dels registres i instruments públics, bases de les obligacions contractuals i normes per a resoldre conflictes de lleis.

En conseqüència, atenent a la circumstància que el dret d’hipoteca no està qualificat com a competència exclusiva de l’estat s’havia de resoldre la qüestió plantejadaa favor de la competència del Parlament català per a regular aquesta institució. De fet, actualment en la Llei 5/2006 de 10 de maig del Llibre cinquè del Codi civil de Catalunya en els arts. 569-27 a 569-42 es regulen supòsits especials d’hipoteca. I en relació a la resta d’aspectes sobre els quals el Parlament català no ha legislat és d’aplicació el dret estatal d’acord amb l’ art. 149.3 CE enrelació a art. 111-5 CCCat.

Podíeu també haver fet una reflexió en relació a determinats aspectes del dret d’hipoteca que en qualsevol cas serien competència exclusiva de l’Estat: essent com és un dret real molt vinculat amb matèria registral, en tant en quant s’afectés algun aspecte relatiu a l’ordenació dels registres quedaria exclòs de l’àmbit competencial autonòmic.

2.- En Joan atorgapoders a la Maria per a vendre un dels seus dos cotxes, però la Maria subscriu un contracte de venda dels dos cotxes. El contracte subscrit podria arribar a ser plenament vàlid i eficaç.

La resposta se situa en el tema 5, epígraf 5.6.

Cert. En Joan ha facultat a la Maria per tal que actuï en un àmbit molt determinat de la seva esfera patrimonial: venda d’un determinat cotxe. Per tant, enstrobem davant la figura de la representació o legitimació per actuar en l’esfera aliena, prevista en els 1709 i ss C.c.Est. El Codi civil preveu que la legitimació vingui determinada per uns límits en la forma d’actuar del representant que es fixen i concreten en el poder de representació (arts. 1712 a 1714 C.c.Est) . Aquests límits poden ésser de tipus econòmic o jurídic i s’entén que el representantno pot traspassar-los (art. 1714 C.c.Est).

Atès que el Joan ha facultat a la Maria per tal que aquesta –actuant en nom i interès d’en Joan- pugui alienar a un tercer el seu vehicle, ens trobem davant un supòsit de representació voluntària (i no pas legal) fruit del principi d’autonomia de la voluntat de les parts contracte.

No es tracta, però, d’un apoderament general sinó que l’àmbit derepresentació de la Maria queda limitat a un determinat negoci jurídic: la subscripció d’un contracte de compraventa d’un determinat cotxe propietat d’en Joan. D’acord amb el supòsit de fet s’aprecia de forma clara que la Maria s’ha extralimitat respecte del poder de representació que el Joan li havia atorgat (arts. 1714 i 1727.1 C.c.Est), amb la qual cosa calia analitzar si la compraventa del...
tracking img