Pedir un objeto

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (462 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 22 de enero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
DEPARTAMENT DE LLENGUA CATALANA I LITERATURA

El text instructiu Definició Instruir és ensenyar a fer una cosa de manera metòdica per mitjà d’instruccions o consells. Per tant, un text instructiuté com a objectiu informar de com s’ha de fer una determinada tasca. També pot ordenar, recomanar, aconsellar, dirigir oralment o per escrit. La funció que hi predomina és la conativa o d’incitació,ja que espera aconseguir un determinat comportament per part del receptor (molt concret). Estructura definida, caracteritzada per l’ordenació lògica de la informació. Normalment consta de cincelements bàsics: a) Objectiu: designació explícita de l’objecte final que es pretén aconseguir a través del procés. b) Material: elements necessaris per aconseguir l’objectiu final. c) Accions oprocediments: detall de les accions que cal executar, de manera ordenada (causa/efecte o ordre cronològic) d) Consells i advertiments. e) Il·lustracions: dibuixos, gràfics o esquemes que facilitin lainterpretació correcta de les accions. Informació objectiva i precisa. Marcadors d’ordre: en primer lloc, després, un cop acabat ... Formes verbals en imperatiu i subjuntiu: poseu, no forceu ... Perífrasisverbals d’obligació: s’ha de fer, cal posar ... Fórmules de recomanació: és millor, convé, és important, s’aconsella ... Claredat i precisió en les instruccions. Separació estricta de les informacions.Pot haver-hi marques tipogràfiques per indicar les accions. Ús de tecnicismes i lèxic especialitzat (defuig l’ambigüitat) Abundància d’ordinals i cardinals. Receptes, reglaments, instruccionsd’instal·lació i ús, itineraris, manuals d’ús, instruccions per fer exercicis gimnàstics, per omplir formularis; les normatives, les especificacions tècniques, les bases dels concursos, els consells, etc.Estructura

Trets lingüístics

Gèneres textuals

DEPARTAMENT DE LLENGUA CATALANA I LITERATURA

El text predictiu Definició Predir és anunciar el futur a partir d’una situació i d’uns...
tracking img