Plan de marketing

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 9 (2034 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 13 de marzo de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
Diseny i implantació d’un programa de qualitat i de millota continuada.

Existiesen tres vessants per a disenyar i implementar un programa de qualitat. Primer, treballem dins un sistema sanitari cada dia més preocupat pels resultats i per quant costa aconseguir-los. La tecnología i la farmacia són cares i vivim en una cultura del benestar on la salud te tanta importancia que no es comprènl’estalvi de recursos per a solucionar un problema de salud. En aquest àmbit, l’aplicació de criteris de qualitat asistencial és d’una gran importancia ja que ens fa plantejar l’eficiència.
Un altra punt a tenir en compte és que els ciutadans (els postres clients potencials) són cada vegada més exigents, tenen més informació i tenen dret a participar en les decissions sobre la seva pròpia salud i elsprofessionals hem de respectar la seva autonomia. Per tant el model de gestió de qualitat ha d’incloure la orientació al client, com a fonamental. Hem d’oferir els serveis que necesiten, quan ho necesiten al menor cost. Hem de coneixer qui és el client i quin és el nostre producte. Però orientar-se al client no significa oblidar a les persones responsables de donar el servei. No podem esperar queprofessionals desmotivats siguin capaços d’obtenir bons resultats de satisfacció.
El tercer factor a tenir en compte, són els professionals i per tant es necesita qualitat asistencial i competencia clínica, per tant la intervenció es dirigeix a la formació continuada, implementació de guies de pràctica clinica, gestió per processos, etc.

a.- Quins beneficis comporta implementar un programa dequalitat?
- El metge sedgueix un reciclatge continuat. L’empresa asegura la seva formació continuada per fer que els seus professionals mantinguin el nivell de competencia cientifico-tècnica adecuada.
- Redueix costos. Eliminem el cost de la NO qualitat
- Incrementa la satisfacció dels clients externs. L’organització s’adapta a les seves necessitats i tindrà millors professionals peratendre’ls
- Millora la satisfacció dels clients interns (professionals) ja que assumeixen la responsabilitat final del producte per què participen en el procés de millota de la qualitat

b.- Model a utilitzar a Virtuosas sud.

Hem de fer funcionar a la nostra organització un model que permeti detectar les errades o àrees de millota, implementar mesures correctores, que estableixin sistemes d’avaluaciódels resultats d’aquestes mesures per a la posterior monitorització. Per tant qualsevol model que faciliti aquest procés ens serveix i millor amb la utilització conjunta dels tres models de qualitat més utilitzats actualment: EFQM, JCAHO i ISO. Tambe seran eines a utilitzar, els equips de millota-Nucli de qualitat, estudis de satisfacció del client intern i extern i la gestió per processos.Considerem aquests models complementaris i conjuntament contribuiran al desenvolupament de la política de quañlitat del centre.

b1.- Desenvolupament del model EFQM d’excel·lència.
El principal objectiu del model EFQM és difondre la cultura de la qualitat total a l’àmbit empresarial, introduint el concepte de millora continuada. Amb aquest model podem aconseguir que la satisfacció del client, lasatisfaccio del treballador i l’impacte a la societat s’aconsegueix amb el lideratge en política i estrategia, gestió de persones, alinces i recursos que s’apliquen en el processos de l’organització.
El model original (creat en 1988) consta de 9 criteris, 5 definits com a agents facilitadors i 4 com a agents de resultats amb 32 subcriteris en total. L’avaluació dels 9 criteris quecaracteritzen el model: lideratge, gestió del personal, política i estratègia, recursos, processos, satisfacció del personal, satisfacció dels clients, impacte social i resultats, amb una ponderació adequada dóna una imatge indicativa de la situació en la que es troba una organització respecte el model d’excel·lència.
Avantatges del model:

- Aporta intruments d’anàlisi metologicament...
tracking img