Practica l3

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (552 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 13 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
INFORME I PRESENTACIO DEL RESULTATS
Pràctica 3. Determinació de la riquesa en carbonat de sodi d’una mostra ( mescla de NaCl i Na2CO3 )

5.1. A partir de la quantitat de CaCO3obtinguda experimentalment calcula la riquesa de la mostra inicial ( mescla de NaCl i Na2CO3 ) en Na2CO3 (suposant que el rendiment de la reaccio de precipitacio ha estat del 100%). La reaccio deprecipitació que ha tingut lloc es:

[pic]

La riquesa es pot calcular segons:

Formula riquesa

Riquesa=[pic]

La massa de carbonat de sodi de la mostra problema es calcula de la seguent manera:[pic]

x g CaCO3 es la massa de carbonat de calci seca que obtenim experimentalment

Pasem al procediment:

-Mostra problema: (NaCl+Na2CO3)=5,409g

-Precipitat CaCO3=2,315gRiquesa=[pic] = 45,36%

m[pic]=[pic]x[pic]=2’4539g

5.2. Calcula la quantitat de carbonat de calci que es formara si es mesclen 5g de carbonat de sodi i 20 ml de clorur de calci 2M.Quin dels reactius es ellimitant? Justifica la teva resposta.

5g de Na2CO3 x [pic] =0,047mol [pic]

1000ml=2M CaCl2

20ml CaCl2 =0,04mol

1mol CaCO3 =100gr CaCl2

gr CaCO3 = 0,04 x 106 = 4,24gr

El reactiulimitant es el que es consuméix primer i actua en la maxima cuantitat de producte format.
Es calcula la cuantitat de producte que es formaria si el primer reactiu es consumeixi completamente. Esrepeteixen els calculs per al segon reactiu. Es Tria la menor de les dues quantitats. Aixó es el rendiment del producte, i el reactiu que dona la menor cuantitat es el reactiu limit
Llavors com que tenim que[pic]= 0,047mol i CaCl2 =0,04mol el reactiu limitant sera el CaCl2 ja que actua amb menor quantitat.

5.3. L’efervescencia que s’observa en mesclar carbonat de calci i àcid clorhídric, a què ésdeguda?¿

Carbonat de calci = CaC[pic]

Acid Clorhidric= HCl

Reacció: CaC[pic]+ HCl ( CaC[pic] + [pic] + C[pic](gas)

Al reaccionar el carbonat de calci amb un acid mineral com es el cas del...
tracking img