Processos psicologics bàsics - pac 2

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (842 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 16 de marzo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
PAC 2: MÒDUL DE ATENCIÓ - ARXIU DE RESPOSTES

Títol de la PAC: l’atenció i el seu paper en l’experiència conscient

Qüestions a elaborar referents a la part pràctica (60% de la nota)

1.Estableix un paral•lelisme amb la tècnica de l’ombrejat utilitzada als experiments clàssics d’atenció focalitzada i, en relació als subjectes del grup “amb tasca”, digues quin paper juguen al nostreexperiment:
- la visualització de l’activitat portada a terme per l’equip blanc;
- la visualització de l’activitat portada a terme per l’equip negre;
- la tasca de comptabilitzar els passis de pilotaentre els membres de l’equip blanc.


Resposta:

La tècnica de l’ombrejat, creada per Cherry (1953) consisteix en la presentació simultània de dos missatges auditius (ja sigui de manera dicòtica ode manera conjunta) i el subjecte experimental ha de focalitzar l’atenció (ombrejar) només en un dels dos canals per poder repetir en veu alta la informació.
L’experiment que hem realitzat nosaltress’ha fet de forma visual. És un vídeo on es presenten també dos missatges diferents (el grup blanc i el grup negre) i només s’ha de focalitzar l’atenció en el grup blanc. Per assegurar que elsubjecte ombreja el grup blanc i no perdi l’atenció se li demana com a excusa que compti les passades de pilota. A l’igual que la tècnica de l’ombrejat, el subjecte focalitza tota la seva atenció en el grupque l’interessa sense fer cas del que passa al seu voltant, per això quan li preguntem si ha vist el simi no el recorda, perquè hi ha hagut un filtre que ha ajudat a passar la informació queinteressava i a impedit que passés el que no era necessari per tal de no sobrecarregar la MCT.

2. Al llarg del mòdul s'exposen 3 models diferents per explicar fins a quin punt processem aquella informació ala qual no prestem atenció: model de filtre de (Broadbent), model d'atenuació de (Treisman) i model de selecció tardana (Deutsch i Deutsch). Indica quins serien els resultats esperables en la prova...
tracking img