Processos psicologics basics

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 5 (1033 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 20 de febrero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
LA MEMÒRIA HUMANA
• Presentació de la GES

• Objectius

• Continguts

• Conceptes més importants

• Lectures d’ampliació

• Errors en el material

Presentació


Aquesta guia pretén orientar l'estudi dels continguts del segon mòdul de l'assignatura "Processos psicològics bàsics", titulat "la memòria humana". Aquí assenyalem els Continguts mésimportants, enumerem els Objectius a aconseguir, detallem aquell Conceptes del mòdul que heu d'adquirir i us oferim Lectures d'Ampliació.


Aquest mòdul té com a característica el fet d'oferir moltes activitats complementàries (experiències) que afavoriran sens dubte el vostre aprenentatge si les dueu a terme.


Esperem que aquesta guia us sigui útil i faciliti el vostre treball.

[pic]Objectius


1. Comprendre la importància de la memòria com a element central en el processament cognitiu.


2. Conèixer els dos principals enfocaments que han guiat l'estudi de la memòria: l'enfocament estructural i l'enfocament representacional.


3. Conèixer els sistemes que componen la memòria segons l'enfocament estructural.


4. Conèixer com s'emmagatzema, organitza i accedeix ala informació de la memòria a llarg termini (enfocament representacional).


5. Saber explicar què és el que es pot millorar de la memòria humana i les tècniques a aplicar per aconseguir aquest objectiu.


[pic]


Continguts


1. Introducció


Aquest breu apartat serveix com a presentació del mòdul. És important comprendre i retenir la primera definició de memòria: "(...) conjuntmultidimensional de processos d'adquisició, retenció i recuperació d'informació, la naturalesa dels quals és molt variada" que ens introdueix la noció de multidimensionalitat necessària per comprendre els conceptes que treballarem en els següents apartats.


2. Nivells d'anàlisi i explicació de la memòria humana


En aquest apartat comencem amb una idea fonamental per fer-nos càrrec del paperque juga la memòria: la importància de la informació que guardem en la nostra memòria per interpretar allò que percebem en el nostre entorn, per comprendre el que diuen els altres, per poder expressar-nos a través del llenguatge, per planificar accions futures, etc.


Així doncs, la memòria exerceix un paper fonamental en molts dels processos cognitius. Per ajudar-nos a comprendre aquest fetpodem realitzar una llista d'activitats quotidianes i veure com la memòria intervé en cada una d'elles.


En els subapartats Nivells d'explicació de la memòria humana i Pressupòsits bàsics trobem dos conceptes que formen part dels fonaments de la Psicologia cognitiva: els nivells d'explicació i la metàfora de l'ordinador. Els nivells de descripció dels sistemes computacionals van ser proposatsper David Marr al primer capítol de la seva obra Vision (Marr, 1982), que podeu consultar en la seva traducció a l'espanyol (1985). Com aquests conceptes ja han aparegut en el mòdul anterior i es van clarificar en la GES 1, no abundarem aquí en ells; ara bé, és important que aquests conceptes quedin clars, pel que podeu tornar a la GES 1, podeu llegir les lectures recomanades o bé preguntar al/lavostre/a consultor/a en cas de necessitar explicacions més detallades.


3. L'enfocament estructural


Com veureu, l'enfocament estructural distingeix tres sistemes de memòria: la memòria sensorial, la memòria operativa i la memòria a llarg termini. Principalment en aquest apartat teniu una descripció dels sistemes de memòria sensorial i memòria operativa, la memòria a llarg termini esdescriu en l'apartat següent.


Referent a la memòria sensorial, el més important és comprendre la seva funció i vinculació amb els receptors sensorials.


Respecte a la memòria operativa (o memòria de treball, working memory) farem atenció tant a les seves funcions (regulació del flux d'informació i execució d'operacions de processament) com als seus components (executiu central, bucle...
tracking img