Psicometria, uso tests

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 6 (1292 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 20 de octubre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
2.1) per a la correcta selecció del test adequat en aquesta situació´ seguiria la següent pauta:
- En primer lloc, s’ha de determinar quin és l’objectiu d’avaluació del test, que en el cas que ens ocupa seria l’avaluació dels tipus d’estratègies de comunicació que empren ambdós membres de la parella en mirar d’afrontar i resoldre la seva situació actual.
- En segon lloc, especificaríem lescaracterístiques concretes a mesurar, en el cas d’aquest matrimoni avaluarem les habilitats assertives dels dos membres de la parella en relació entre ells.
- Després, analitzaríem les característiques de les persones a avaluar, en el cas de referència no hi han dades descriptives dels subjectes, de manera que entenc que es tracta d’un matrimoni castellanoparlant, pertanyent a la nostra cultura i ambun nivell cultural adequat per poder emprar un test escrit.
- Posteriorment, definiríem les condicions en que realitzarem l’avaluació, en el cas d’aquesta parella l’avaluació tindrà lloc al despatx del psicòleg durant la popera consulta, i els participants seran els dos membres que conformen la parella.
- Finalment, un cop definides les qüestions anteriors, ens informaríem sobres els diferentstest que podrien resultar indicats en aquest cas, atenent a les descripcions i valoracions de qualitat d’aquests. Tenint en compte que el més adient seria emprar un test editat en llengua castellana i publicat en el nostre entorn cultural ens informarem a través de la pàgina web del COP.

2.2) Del ventall de tests que acompleixen els requisits bàsics enumerats anteriorment crec que el més adienten el cas que ens ocupa és el test ASPA, el Cuestionario de aserción en pareja (Mº J. Carrasco, 1996).
Es tracta d’un test que avalua quatre tipus d’estratègies de comunicació que cada un dels membres de la parella pot emprar per afrontar les situacions conflictives que es donen en la convivència en parella. Aquests tests consta de dues parts: A) en la que el subjecte s’avalua a sí mateix, i B)en la que el subjecte avalua a la parella.
La tria d’aquest test es fonamenta en varis motius: es tracta d’una eina que ens permet avaluar quatre tipus d’estratègies de comunicació (asserció, agressió, submissió i agressió passiva) que poden emprar els subjectes; així com ens proporciona un autoavaluació del subjecte i l’avaluació de la seva parella. És una eina publicada en el nostre entorncultural, en la nostra llengua i relativament recent, de manera que les puntuacions e interpretacions d’aquest estan desenvolupades en base a dades observades en el nostre context poblacional. D’altra banda, aquest test presenta una lata fiabilitat, que segons estudis independents està entre el α 0,72 i α 0,96 (Iraurgi, Sanz i Martínez-Pampliega, 2009; Santos-Iglesias, Vallejo-Medina i Sierra, 2009).Finalment, s’ha tingut en compte que es tracta d’un test aplicable col·lectivament a ambdós membres de la parella i amb una duració aproximada de 60 minuts, el que es permet l seva realització en una sola consulta amb el psicòleg.

2.3) EL professional ha d’establir una relació ètica i admissible legalment amb les persones avaluades (Viladrich, 2009). És a dir, hem d’establir una relació basadaen la cortesia, la imparcialitat i el respecte vers les persones a avaluar. Hem d’informar-los del tipus de test a aplicar, la finalitat de l’avaluació i el procediment a seguir, així com de l’ús que farem de les dades recollides i de la ubicació espaciotemporal en que tindrà lloc la seva aplicació. De la mateixa manera com hem de garantir la privadesa i confidencialitat dels resultats obtinguts,així com tindrem cura de recollir la informació que resulti estrictament necessària per al nostre objectiu; oferint en tot moment una garantia sobre la rigorositat de l’anàlisi, l’ús que es donarà a l’avaluació i la professionalitat del psicòleg que s’encarregarà d’administrar i avaluar el test. Sense oblidar que hem d’estar disposats a respondre les preguntes que ens puguin fer sobre la...
tracking img