Què és lanutrició

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 12 (2940 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 30 de enero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
QUÈ ÉS LA NUTRICIÓ?
La nutrició fa referència als nutrients que componen els aliments. És un conjunt de fenòmens involuntaris que succeeixen desprès d’ingerir els aliments, o sigui, la digestió, la absorció o pas a la sang des del tub digestiu dels seus nutrients, i la seva assimilació a les cèl·lules del nostre organisme.
Aquests nutrients que assimilem són les substàncies que ensproporcionen l’energia que necessitem per mantenir-nos vius i la matèria que ens cal per créixer i desenvolupar-nos.
La nutrició és el conjunt de reaccions químiques amb els quals l’organisme obté i utilitza els nutrients presents ens els aliments. Per tant la nutrició es dóna de manera automàtica, directa i independent de la nostra voluntat.
Els aliments són els productes dels quals obtenimels nutrients necessaris per a la vida.

1. Els nutrients
1.1.1 Tipus de nutrients
Els nutrients que ens aporten els aliments poden ser:
- Glúcids: la seva funció és aportar energia.
- Lípids: les seves funcions són aportar energia, constituir estructures i reserves energètiques, actuar com aïllant tèrmic i afavorir reaccions.
- Proteïnes: les seves funcions són constituirestructures, formar enzims, formar anticossos, servir com a font d’energia i constituir algunes hormones.
- Aigua: la seva funció principal és la de constituir el medi en el qual es transporten els nutrients.
- Minerals: són substàncies inorgàniques que tenen com a funcions constituir estructures esquelètiques, mantenir la salinitat del medi intern i intervenir en la formació desubstàncies químiques específiques.

1.1.2 Funcions dels nutrients
Les funcions d’aquests nutrients són tres:
➢ Funció energètica: subministrar energia al cos per poder fer els processos biològics vitals.
➢ Funció estructural: proporcionar les substàncies necessàries per a la formació i renovació dels teixits corporals.
➢ Funció reguladora: afavoreix el desenvolupament delsprocessos biològics vitals.

1.2 Diferència amb l’alimentació.

L’alimentació compren un conjunt d’actes voluntaris i conscients que van dirigits a l’elecció, preparació i ingestió dels aliments. En definitiva és l’acció de prendre i ingerir aliments, és a dir menjar i beure.

La diferència entre la nutrició i l’alimentació és que la nutrició és un procés automàtic i involuntari mentre quel’alimentació no.

CIRCUIT QUE FAN ELS ALIMENTS.

En la nutrició hi intervenen 4 aparells essencials per poder fer els processos de digestió, respiració, circulació i excreció. Aquests aparells són: l’aparell digestiu, el respiratori, el circulatori i l’excretor.
Tots aquests aparells actuen coordinats per aconseguir que els nutrients dels aliments arribin a cada una de lescèl·lules de l’organisme.

El primer aparell que intervé és el digestiu. Els aliments entren per la boca on s’esmicola, després passen a l’estómac on es fa la digestió i es redueixen els aliments a molècules simples (nutrients) i passen als intestins on són absorbides i passen a la sang.
Una vegada a la sang, els nutrients ja han passat a l’aparell circulatori que passarà pels pulmons (aparellrespiratori) on s’expulsarà el diòxid de carboni i s’obtindrà oxigen. La sang també arribarà a l’aparell excretor on es filtrarà i s’expulsaran les substàncies de rebuig.
La sang també farà que els nutrients i l’oxigen arribi als teixits i òrgans del nostre cos.

3 L’aparell digestiu

L'aparell digestiu té com a funció transformar els aliments en substàncies nutritives simples perquè elnostre organisme pugui assimilar-les i transportar-les per tot el cos. Aquesta transformació s'anomena digestió.
L’aparell digestiu el podem dividir en dues parts:
- El tub digestiu.
- Les glàndules digestives.

El tub digestiu.
És un tub d'uns 10 m de llarg dividit en diverses parts.
1. Cavitat bucal. És l'entrada del tub digestiu. La boca conté:
• Les dents. Les incisives i...
tracking img