Comptabilidad de empresa

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 6 (1382 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 12 de enero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
Comptabilitat Financera 2011/12
Prova de seguiment núm.2 (PS2)
Contingut: M3

EXERCICI 1 (25%)

El 10 d’octubre de 2011 ZAFIR S.A. adquireix 100 accions de MARAGDA, S.A. a 24 €/acció. Les despeses de l'operació són de 60 €.

L’u d’octubre de 2011 MARAGDA, S.A. havia anunciat l’acord de la Junta General d'Accionistes de pagar un dividend d’1,5 €/acció, atès els excel·lents resultatsde l’exercici de 2010. El pagament del dividend s’efectua el 15 de novembre de 2011, amb una retenció del 19%.

ZAFIR S.A. compta recuperar la inversió abans de l’estiu de 2012, moment en el que calcula que tindrà necessitats de tresoreria i en que estima que la cotització de les accions de MARAGDA S.A. hauran augmentat significativament. Al tancament de l’exercici de 2011, però, lesexpectatives no es compleixen i la cotització de les accions esmentades baixa a 22 €/acció. El 15 de juny de 2012 es venen les accions quan cotitzen a 27 €/acció.

Es demana:

a) Indica, d’acord amb la norma de valoració núm. 9 del PGC, el tipus d’inversió de ZAFIR S.A. i com és la seva valoració inicial i la posterior. Fes els assentaments pertinents d'adquisició i de cobrament del dividend.

Lesaccions adquirides per vendre a c/t són un Actiu Financer Mantingut per negociar (Tipus 3)

Valoració Inicial = VR (Valor Raonable)
Valoració Posterior = Valor Raonable sense deduir Costos de Transacció (Canvis a PiG)

10/10/11
2250 Inversions Financeres c / t en instruments Bancs 2400
de patrimoni (100 x 24) – 1,5 x 100
150 Dividend a Cobrar

60 Altres despeses financeresBancs 60
15/11/11
28,5 HP Retencions i pagaments a compte Dividends a cobrar 150
0,19 x 150

b) Indica, si s’escau, l’assentament de ZAFIR, S.A. al tancament de l'exercici 2011. Argumenta la solució proposada recolzant-te en la Norma de Valoració núm. 9.

Valoració Inicial = 2250
Valoració Posterior: 100 x 22 = 2200
*Disminució del Valor (50) = Canvi de valor al PiG (Despesa)31/12/11
50 Perdues per valoració d'instruments Inversions financeres c/t en instr.
Financers a Valor Raonable de patrimoni 50

c) Comptabilitza la venda de les accions el 15 de juny de 2011 i indica quin és el guany global de l’operació.

15/6/12

2700 Bancs (100 x 27) Inversions financeres c/t en
instruments de Patrimoni 2200

Benefici enparticipacions
i valors representatius de
deute (I) 500

*Guany global = -50 + 500 = 450€

d) Suposa ara que ZAFIR, S.A. hagués adquirit les accions sense tenir clar que faria amb la inversió, és a dir, sense saber si les mantindria a llarg termini o si les vendria al curt termini. Indica els assentaments que, en aquest cas, hauria de realitzar ZAFIR S.A. al tancament de l'exercici2011.

AF disponible per la venta (Tipo 6) = Canvis de valoració al Patrimoni Net

Valoració Inicial: 2250 + 60 = 2310
Valoració Posterior = 2200
*Disminució del Valor (110)

110 Perdues en AFDV Inversions financeres ll/t en
instruments de patrimoni 110

110 Ajustament per valoracio AFDV Perdues en AFDV 110

EXERCICI 2 (25%)

El dia 1-9-2011 l’empresa C&C S.L.adquireix un camió tràiler per 118.000 € + 18% IVA. Acorda amb el proveïdor pagar el 25% del seu valor, més el total d’ IVA al comptat i la resta al cap d’un any, sumant uns interessos del 5% anual sobre el import total ajornat.

Es demana:

a) Com es farà la valoració inicial i posterior d’aquest passiu financer? Dibuixa l’esquema de fluxos d’efectiu derivats i determina quin serà el tipusd’interès efectiu d’aquesta operació.

Valoració Inicial = Valor Raonable + despeses
Prestecs i partides a pagar
Valoració Posterior = Cost Amortitzat.

1/9/11 1/9/12

88500 92925

88500 = 92925/(1 + i) *Tipo d'interès efectiu = 5% (No hi ha despreses ja que interès nominal = interès efectiu)

b) Comptabilitzar els assentaments relatius a aquesta operació....
tracking img