Rafael alberti

Páginas: 4 (775 palabras) Publicado: 9 de marzo de 2011
O e breve e tónico diptonga en ie en castelán e permanece en galego: feram > fiera/fera. O o breve e tónico diptonga en ue en castelán e permanece en galego: novem > nueve/nove. O ufinal dos acusativos en -um pasa a o en castelán e galego: verbum > verbo. A vogal i breve tónica pasa a e en galego e castelán: nigrum>  negro. Unha vogal breve postónica desaparece engalego e castelán: regulam > regla/regra. O ditongo latino ae pasa a e en castelán e galego: aedificare > edificar. Se en latín levaba til, en castelán pasa a ie: caelum > ceo/cielo. Oditongo latino au pasa a o en castelán e a ou en galego: pausare > posar/pousar. O ditongo latino oe pasa a e en castelán e galego: foederare > federar. As consonantes finais desaparecensalvo s e l. O r final sufre metátese (cambio de lugar): inter > entre. As consonantes en sílaba inicial soen conservarse: patrem > padre/pai O f pasa a h en castelán e en galegoconsérvase: farinam > harina/fariña. O f consérvase en castelán se lle segue ue e ás veces ie: fontem > fuente/festam > fiesta. O i consonántico seguido de o, u pasa a j en castelán e engalego pasa a x: iurare > jurar/xurar. O i consonántico seguido de a pasa a y en castelán e en galego pasa a x: iam > ya/xa. As consonantes xordas p, t, c, en posición intervocálica, ouentre vogal e r sonorízanse en galego e castelán: p > b: lupum > lobo t > d: vitam > vida c > g: amicos/amigos. As consonantes sonoras b (v), d, g, intervocálicasou entre vogal e r ou l tenden a desaparecer: rivum > río/legebam > leía/ radicem > raíz. O ll xeralmente mantense. Os grupos pl, cl, fl en sílaba inicial xeralmente pasan a ll en casteláne a ch en galego: plenum > lleno/cheo. O x intervocálico pasa a j en castelán e a x en galego: exercitum > ejército/exército. O grupo ct pasa a ch en castelán e a it en galego:...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Rafael alberti
  • Rafael Alberti
  • Rafael Alberti
  • rafael alberti
  • Rafael Alberti
  • Rafael alberti
  • Rafael Alberti
  • Rafael Alberti

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS