Resumen matematicas 4 eso

Páginas: 3 (589 palabras) Publicado: 20 de noviembre de 2011
EL CONJUNT DE NOMBRES REALS
Els nombres racionals i el irracionals formen un conjunt únic que es denomina conjunt dels nombres reals, R, per la qual cosa: R=Q ·U·I
Els nombres reals completen larecta numèrica, i així, es forma la recta real
INTERVALS
Un interval de la recta real d’extrems a i b, amb a<b, és el conjunt de nombres reals compresos entre aquests nombres, anomenats extrems del’ interval
Interval obert: és aquell els extrems del qual no estan inclosos en l’ interval.
Interval tancat:és aquell els extrems del qual estan continguts en l’ interval.
Interval semiobert osemitancat: és aquell que només conté un dels seus extrems.
ESTIMACIONS APROXIMACIONS I ERRORS
Aproximacio per defecte, si el valor trobat és més petit que el valor exacte
Aproximació per excés, siel valor és més gran que el valor exacte
Error absolut: es la diferencia entre el valor exacte i la seva aproximacio.
Error relatiu: és la raó entre el valor absolutd’una aproximacio i el valorexacte
RADICALS
L’arrel enèsima d’un nombre real a és un altre nombre b que, elevat a la potència n, dóna com a resultat el radicand
Si l’index de l’arrel és parell, existeixen dues arrels enèsimesreals oposades.
Si l’index de l’arrel és parell, aquesta no té solució
Si l’index de l’arrel és senar, hi ha una arrel enèsima real que tindrà el mateix signe que a.
L’arrel enèsima d’un nombre, tambées pot expressar en forma de potència.
Si multipliquem o dividim l’índex i l’exponent d’un radical pel mateix nombre, obtenim radicals equivalents.
OPERACIONS AMB RADICALS
Multipilicació: Lamultiplicacio de radials amb e mateix index dona com a resultat un altre radical d’index igual i el radicand del qual és el producte dels radicands.
Per multiplicar radicals amb un index diferent, hem dereduir-los a índex comú calculant el mínim comú múltiple de tots els índexs, tal com es fa per trobar radicals equivalents.

Aplicacions del producte de radicals:
* Extracció de factors en un...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • matematicas 4
  • Matematica 4
  • Matematicas 4
  • matematicas 4
  • Matematicas 4
  • Matematica 4
  • Matematicas 4
  • Matematicas 4

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS