Tics

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 17 (4061 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 2 de octubre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
LES TIC I LA FORMACIÓ DE LES PERSONES ADULTES (EpA):EXPERIÈNCIES I RECURSOS EN LA XARXA

[pic][pic]

Consultor: Enric Masdeu Claraco
Taller Virtual Psicopedagogia
Margarita Guilamany Cuscó
Elisenda Jardí Borràs
M Teresa Lozano Martí
M Àngels Izquierdo Mora

ÍNDEX

INTRODUCCIÓ 3
DESENVOLUPAMENT DEL TREBALL 3
1 La formació de les persones adultes en aquest nou mil·leni 3
1.1noves perspectives i enfocaments 3
1.2 alfabetitzacions i noves alfabetitzacions 3
1.3La formació al llarg de tota la vida 3
2 EpA en l’àmbit local i global 4
2.1 Propostes educatives locals i autonòmiques 4
2.3 Europa 4
2.3 Altres Països 5
3 EpA i Administració 5
3.1 Polítiques educatives a l’estat espanyol 5
3.1 Marc legal 6
4 EpA : societat civil ixarxes socials 6
4.2 Portals educatius, fòrums, sites 6
4.3 Associacions 7
5.Fons documentals 7
5.1 Revistes digitals 7
5.2 Bibliografia 8
5.3 Material pedagògic 8
CONCLUSIONS 8
REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I PER SABER MÉS 9
ANNEX 11

INTRODUCCIÓ

Un cop decidit el tema d’estudi[i] vàrem creure oportú veure si l’educació de les persones adultes tenia un lloc dins laxarxa i les influències que podia rebre d’aquest entorn. Un cop fet aquest pas previ vàrem construir un índex per aprofundir en alguns temes que creiem més significatius i finalment fer una petita aportació construint un breu directori amb algunes de les webs significatives relacionades amb els temes escollits.
tornar a l’índex

DESENVOLUPAMENT DEL TREBALL

La informació que hem recollit iseleccionat ens ha permès donar cos al treball, omplint-lo de contingut i referències bàsiques per complementar l’índex. Creiem que no està tot el que hauria d’estar però el que hem seleccionat representa una primera aproximació al tema el qual, pel seu abast i connexions es del tot impossible reduir a quatre pàgines.

1 La formació de les persones adultes en aquest nou mil·leni

1.1 novesperspectives i enfocaments

La demanda de formació per part de les persones adultes s’incrementa i es modifica a mida que evoluciona la nostra societat. Per aquest motiu cal fer les adequacions necessàries en les ofertes formatives tant pel que fa als continguts com pel que fa a les tècniques i les estratègies d’E/A. No podem mantenir un enfocament tradicional on l’educació d’adults tenia unmarcat caràcter compensatori i reparador i amb una forta càrrega infantilitzadora[ii]

1.2 alfabetitzacions i noves alfabetitzacions

Altres alfabetitzacions sorgeixen davant la societat de la informació cal definir quines són les competències bàsiques i habilitats que cal assolir per evitar l’exclusió i la marginació. Sense oblidar el dret a l’educació en tot el planeta com a premissa bàsicaper generar creixement i evitar els conflictes www.unesco.org/educación www.paulofreire.org www.portoalegre.rs.gov.br/fme

1.3La formació al llarg de tota la vida

Com va dir Joan Majó “si volem una societat sense exclusions hem d’aprendre tota la vida”[iii]. Tots, però especialment els adults, han de mantenir el desig per l’aprenentatge, l’actitud de curiositat i de sorpresa vers el que ensenvolta i el que ens identifica com a éssers vius racionals i emocionals. Amb el pas del temps i els evidents canvis que ha patit la societat ha portat a entendre l’educació com un procés que no té límits. Els processos d’aprenentatge, tan de l’àmbit formal com del no formal, esdevenen punts claus, no només per l’adquisició de coneixements, sinó també com un important element de desenvolupament deles aptituds de la persona vers la societat. Per ampliar:
www.faea.net www.europa.eu.int www.xtec.es/cfateresamanye

tornar a l'índex

2 EpA en l’àmbit local i global

2.1 Propostes educatives locals i autonòmiques

L’Educació d’adults (que s’emmarca dins l’educació Permanent) està present a totes les polítiques educatives de les diferents comunitats autonòmiques d’Espanya. Alguns...
tracking img