Utilització didàctica de les cançonetes infantils

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 29 (7079 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 8 de enero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Curs 2009-2010
Universitat de les Illes Balears
Diplomatura de Mestre
Especialitat d’Educació Infantil

Alumnes:
Fernàndez Gordillo, Mònica
Ferragut Torres, Andrea
Marí Ferrer, Sonia
Marí Vicente, Maria del Carmen
Curs: Segon
Assignatura: Aprenentatge i llenguatge en
l’Educació Infantil
Professor: Bassa Martin, Ramon Miquel

Eivissa, 2 de juny de 2010
Índex

1. Introducció. 3.1. Presentació del treball. 3.
2. Justificació 4.

2. Marc teòric. 5
1. Adquisició del llenguatge 5
1. Etapes en l’adquisició del llenguatge 6
2. Perspectives teòriques segons les vessants de diferents autors 7
3. Importància de la música i les cançons en l’adquisició del llenguatge 7
2. Aprenentatge i desenvolupament de la lecto-escriptura 8

3. Marcpràctic. 9.

4. Conclusions i reflexions finals. 29

5. Bibliografia. 31

6. Annex. 32

1. Introducció

1.1. Presentació del treball

El treball present és per l’assignatura d’aprenentatge i llenguatge en educació infantil. L’hem estructurat en dues parts: la primera de les parts, fa referència a la fonamentació teòrica del llenguatge oral i del llenguatge escrit, de la qualpartim per a desenvolupar la segona part que constarà del marc pràctic on es desenvolupen les activitats amb les quals volem assolir l’adquisició i ampliació d’aquests dos llenguatges.
En últim lloc el que incloem en forma d’annex és un recull de cançons que poden ser utilitzades per a dur a terme les activitats proposades.

Per a desenvolupar els diferents continguts que consten enaquest treball, ens basarem en una metodologia constructivista i globalitzadora on intentem promoure la participació dels infants en els seus processos d’aprenentatge i alhora l’adquisició tant del llenguatge oral com de l’escrit. La idea és que el mestre prengui una posició de col·laboració amb els infants, que els ajudi a comprendre, a pensar a analitzar i fer hipòtesis dels temes que es tractarandurant les activitats.

Creiem que les dues formes de comunicació s’han de presentar conjuntament, complementant-se mútuament. Per això hem proposat una sèrie d’activitats que considerem que acompleixen aquesta finalitat, ja que durant aquestes els infants han d’escoltar, parlar, enraonar, discutir en grup, defendre les seves opinions, argumentar, escriure, corregir, debatre, etc.El que pretenem, a més d’ensenyar a expressar-se mitjançant el llenguatge escrit i el llenguatge oral és que els infants comprenguin la importància i la utilitat que té la capacitat d’escriure i llegir, a més de fomentar una actitud positiva cap a l’escriptura i la lectura, per tal d’assolir que no vegin aquestes activitats com a avorrides, sinó com activitats divertides, creatives, que són laporta d’entrada a un immens món de coneixements i possibilitats.

1.2. Justificació

Hem elegit la modalitat del llenguatge poètic ja que des dels primers nivells d’Educació Infantil tracten les cançons a dins de l’aula.
El llenguatge de les cançons és rítmic i serveix per exercitar la memòria. Una vegada els infants coneixen una cançó de memòria, els ajuda a llançar-se a llegir iescriure.

D’altra banda, una aspecte important de les cançons en la nostra societat, com és la balear, on també ens trobem amb infants castellanoparlants a les aules i estan aprenent una llengua diferent a la materna, és que aquestes els ajuda per expressar-se millor a la llengua catalana, adquirint els fonemes i el vocabulari nous.

A més, existeix un gran repertori de cançons quepodem trobar en relació amb el centre d’interès dels infants i adequades per treballar les paraules, les frases i els textos a cada nivell.

2. Marc Teòric.

2.1. L’adquisició del llenguatge.

Els éssers humans tenim unes capacitats lingüístiques potencials que ens permeten adquirir la llengua del context social al que pertanyem. Aquesta capacitat és la que ens distingeix de...
tracking img