D.constitucional

Páginas: 5 (1104 palabras) Publicado: 24 de marzo de 2011
GARANTIES
* Article 55.2 CE: “ autoqüestió”: Pot donar-se el cas de que hi hagi vulneració d’un dret no perquè un poder públic hagi aplicat malament una llei sinó perquè s’ha aplicat correctament; però el problema es la mateixa llei, davant d’això el Tribunal es planteja una Autoqüestió; qüestió davant d’ell mateix, es resol a través del procediment previst per al recurs deinconstitucionalitat.

* Sentència d’emparament (art. 53, 54 i 55 CE): en el supòsit del recurs d’emparament el tribunal només pot atorgar o denegar el emparament. Si la sentència atorga el emparament el tribunal té un marge de maniobra. Declarar la nul·litat, reconèixer el dret, o reparar els danys causats.
Normes programàtiques o normes finalistes: perquè enuncien programes o enuncien finalitats, amb lacaracterística que aquestes normes nos ens diuen com, ni quan, ni qui l’han de complementar. Per tant, son normes caracteritzades per tenir una densitat normativa molt baixa.
Garanties dels principis rectors regulats al article 53.3 CE: “ aquests principis es poden reclamar davant un Tribunal directament. Tenen unes garanties heteres.
Garantia de l’article 54 CE: “ una ley organica regulará(...); ens trobem una garantia institucional (defensor del poble) ja que té una naturalesa de òrgan nomenat per les corts generals, per tant, la finalitat serà la protecció i defensa dels drets, per aconseguir aquesta finalitat realitzarà la activitat de supervisar l’activitat de la administració.
El defensor del poble es troba regulat LO 3/1981 de 6 de abril: buscar!
* Qui nomena el defensordel poble i per quina majoria
* Quina duració té el mandat del defensor del poble
* Quines competències té el defensor del poble
El defensor del poble no té cap capacitat executiva, es a dir, actua com un supervisor en la activitat de la administració, amb la capacitat de demanar qualsevol informació a qualsevol òrgan de qualsevol administració (autonòmica, municipal o estatal), hi ha unanorma en la LO que diu que al funcionari que no entregui al defensor allò que aquest li demani pot incorre en delicte de desobediència. La conseqüència es que la administració entrega aquest el que el defensor demana per tal de evitar un possible delicte. S’inicia amb un escrit de queixa i la administració pot donar curs o arxivar-ho en totes les queixes rebudes al llarg de l’any elaborar uninforme que presenta al parlament, de manera que, fa una mena de radiografia del comportament de la administració, per tant, els ministeris elaboren un rànquing per tal de realitzar un efecte negatiu publicitari. Per tant, com a conseqüència el Govern intentarà millorar el funcionament dels seus òrgans.

SUSPENSIÓ DELS DRETS
Tots els ordenament constitucionals preveuen la suspensió dels drets deles persones, amb la finalitat de tractar de resoldre una situació que els està amenaçant, es a dir, acabaria persistint en la desaparició dels drets.
Hi ha tres característiques: La durada ha de ser mínima per tal de que els bens jurídics protegits no es vegin lesionat i les mesures que s’adoptin han de ser proporcional a les causes que motiven la suspensió. El fet de suspensió dels drets nofaculta a la administració per adoptar actituds arbitràries.
SUSPENSIÓ GENERAL: Article 55.1 CE: ” i 116 CE
* ESTAT D’ALARMA: LO 1981

* Supòsit de fet habilitant: (art. 4) quan es produeixin alteracions greus de la normalitat; catàstrofes de caràcter natural o bé crisis sanitàries o be productes de primer a necessitat o paralització de serveis públics essencials per la comunitat quan noes garanteixin els serveis mínims a més a més han de concorre les altres circumstàncies o situacions contingudes en aquest article. El dret de les persones no es poden suspendre.

* Òrgan que el declara: declarat pel Govern per decret acordat pel Consell de ministres donant compte al Congrés de Diputats.

* Termini: termini màxim de quinze dies amb prorroga de quinze dies amb el...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • D.constitucional i
  • D.constitucional derecho poder

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS