01

Páginas: 7 (1518 palabras) Publicado: 1 de noviembre de 2015
PAC 2
ALBERTO CRIADO JIMENEZ
Enunciats
PRIMERA PART. TIPUS TEST.
Per a reclamar els vicis ocults en una compravenda mercantil disposem:
De sis mesos.
De seixanta dies.
De trenta dies.
El contracte d'assegurança permet:
Que les empreses i els consumidors obtinguin finançament per a la seva activitat.
Que els subjectes es puguin prevenir davant les conseqüències negatives de possiblesesdeveniments danyosos futurs.
Les dues opcions anteriors són falses.
En quin contracte es pot donar el dret de retenció de la cosa?:
Només en el contracte de dipòsit.
Només en el contracte de mandat.
En tots dos contractes.
El contracte pel qual dues persones s’obliguen a donar una cosa per a rebre'n una altra és:
El subministrament.
La permuta.
Les dues opcions anteriors són falses.En el contracte d’agència, l’agent:
Durà a terme el seu encàrrec de forma ocasional.
Té dret a una indemnització per clientela quan el contracte que s’extingeix és de durada determinada o indefinida.
Les dues opcions anteriors són falses.
Pertany als contractes turístics:
El contracte d'escrow.
El contracte de patrocini.
El contracte d'hostatge.
El contracte de renda vitalícia pertany al:Mercat de serveis.
Mercat financer.
Mercat del risc.
En el contracte de préstec mercantil:
Els interessos remuneratoris i de demora són inherents al contracte.
Els interessos pot ser que no constin per escrit.
Les dues opcions anteriors són falses.
A la “sobreassegurança”:
Assegurarem dos cops el que ja havíem assegurat amb anterioritat.
La suma assegurada és inferior a l'interès.Es pot demanar la reducció de la suma assegurada i la devolució de l'excés de primes pagades.
La Comissió Nacional del Mercat de Valors:
És l’organisme rector dels diferents mercats de valors existents a Espanya.
És l’organisme rector del mercat del crèdit.
Les dues opcions anteriors són falses.
SEGONA PART. RAONAMENT TEÒRIC.
Explica les característiques més importants de la contractaciómitjançant condicions generals, tot argumentant els punts que consideris positius i negatius d’aquest tipus de contracte.
La característica principal de la contractació per condicions generals és que les clàusules de contingut contractual són establertes per una de les parts contractants i imposada a l'altra part. Les condicions generals de la contractació solen estar presents en la contractació deserveis i també en la contractació bancària. En ocasions el contracte que es signa conté aquestes clàusules i en altres ocasions el contracte es remet a clàusules i condicions que no consten en el mateix contracte sinó en altres documents.
La Llei sobre condicions generals de la contractació s'aplica a qualsevol contracte que contingui aquestes condicions i hagi estat formalitzat entre unprofessional i una persona física o jurídica, entenent per professional a qualsevol persona física o jurídica que actua dins la seva activitat professional o empresarial.

Les condicions generals presenten indubtables avantatges com estalvi de costos i temps per a l'adherent. No obstant això, en la pràctica, poden conduir a aspectes negatius com abusos comesos per la part que predisposa en elcontracte emparant-se precisament en aquesta posició de supremacia. És per això pel que les condicions generals de la contractació han de ser sotmeses a un control estricte. D'una banda, el control d'incorporació, orientat a controlar que l'adherent ha tingut l'ocasió de conèixer les condicions que posteriorment li seran aplicades, i d'altra banda, el control de contingut que evita clàusules abusives.Raona les diferències que existeixen entre el contracte de “comodat” i el denominat “mutu”.
El préstec comodat és el què una part, anomenada “prestadora”, lliura al prestatari alguna cosa no fungible perquè l'usi per un cert temps i la torni. En canvi, en el préstec mutu (també anomenat préstec simple), la part prestadora lliura diners o una altra cosa fungible, amb l'obligació de tornar la...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • 01
  • 01
  • 01
  • 01
  • 01
  • 01
  • 01
  • 01

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS