Apuntes economia

Páginas: 6 (1476 palabras) Publicado: 1 de junio de 2011
Tema 5; La balança de pagaments
5.1 La balança de pagaments.
La balança de pagaments és un document comptable que recull de forma sistemàtica les transaccions tant reals (béns i serveis) com financeres (títols financers) que un país realitza amb la resta del món en un any.
L’estructura de la BdP.
L’estructura de la balança de pagaments segueix la normativa del FMI (Fons MonetariInternacional), concretament la 5ª edició.
Les economies modernes són cada vegada més obertes i els ciutadans i les empreses dels diferents països realitzen una gran varietat d’operacions amb residents en altres països, com la venda o compra de béns, turisme, donacions, inversions o crèdits. Això és comptabilitza per tal de conèixer la capacitat competitiva dels diferents països, la financiació externa rebudao atorgada o els moviments de capital.
Una balança de pagament s’agrupa en tres grans grups o també anomenat sub-balances:
* Compte corrent es registren, en ingressos i pagaments, les operacions amb l’exterior que es relacionen amb la generació de renda corrent en el país en el que s’elabora la balança.
* Compte de capital.
* Compte financer es registren, en variacions de passiusfinancers i actius financers, les operacions documentades en instruments financers entre ciutadans de diferents països i que representen el manteniment de la riquesa en front a l’exterior.
La última columna de la balança de pagaments és el saldo (ingressos – pagaments). Quan el saldo és negatiu s’anomena dèficit, quan el saldo és positiu s’anomena superàvit.
1. El compte corrent.
Agrupa lesoperacions relaciones amb la creació de renda en el període de referència. S’inclou el valor de les importacions i exportacions de béns i serveis i la remuneració als factors productius residents empleats a l’estranger, i també la remuneració del cas contrari. La balança corrent registra les operacions en una columna d’ingressos i en una altra de pagaments, on la diferència entre les dues es trobaa la tercera columna, saldo.
La balança de compte corrent està dividida per quatre sub-balances:
* Balança comercial: recull en els ingressos les exportacions de béns i en els pagaments les importacions de mercaderies entre un país i la resta del món. Normalment, en l’economia espanyola, hi ha més importacions que no pas exportacions. Per tant, generalment, el saldo és negatiu, és a dir, hiha dèficit en la balança comercial.
* Balança de serveis: registra les exportacions i importacions de serveis. Amb serveix s’entén el transport, assegurances, serveis financers, utilització de patents i marques... El turisme és el més important dins d’aquest grup. EL turisme inclou en ingressos el que els turistes es gasten a Espanya i a pagaments el que els espanyols es gasten a l’estranger.* Balança de rendes: anota la remuneració al treball (salaris) i al capital. Els ingressos apareix quan rebem una renda i els pagaments quan el país paga a l’exterior. En les rendes de capital no es recull l’entrada o sortida d’inversió sinó que només la remuneració en forma d’interessos, dividends...
* Balança de transferències corrents: són les transaccions sense contrapartida entreresidents i estrangers que van adreçades a finançar el consum. N’hi ha de dos tipus;
* Privades remeses d’emigrants.
* Públiques transferències de diner que fa la UE a la economia espanyola.
Sempre són transferències per finançar el consum NO la inversió.
Per a cadascuna de les sub-balances es calcula si hi ha superàvit o dèficit. I a continuació es calcula en conjunt, és a dir, anivell global del compte corrent.
Superàvit ingressos > pagaments.Dèficit ingressos < pagaments. |

2. El compte capital.
Registra les transferències de capital. Són operacions unilaterals, sense contrapartida amb l’objectiu de finançar inversions. Les més importants són les ajudes de la UE.
En aquest grup es registren, també, les transaccions amb actius no financers (marques,...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Apuntes economia
  • Apuntes economia
  • Apuntes economia
  • apuntes economia
  • APUNTES DE ECONOMIA
  • Apuntes Economia
  • Apuntes Economia
  • economia apuntes

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS