Començem be

Páginas: 166 (41292 palabras) Publicado: 1 de noviembre de 2010
Comencem bé!
Guia per al professorat novell

Jaume Casanovas Clotet Antoni Domènech Bonet Teresa Garrell Traveria M. Isabel Nadal Farré Montserrat Rovira Escofet

Actualització: Valero Camps Bigorra

Barcelona, setembre de 2009

Comencem bé!

2

ÍNDEX 0. Presentació 0.1. Educar en el segle XXI 0.2. Fer de mestre 6 7 9

1. Dret a l’educació 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. Dretshumans Drets dels infants Constitució espanyola Estatut de Catalunya Lleis d’educació Esquema del sistema educatiu

11 12 14 16 17 20 22

2. Administracions educatives 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. Ministeri d’Educació Departament d’Educació Serveis territorials Administració local

23 24 25 27 29

3. Centre educatiu 3.1. Trets d’identitat 3.2. Projecte educatiu de centre 3.3. Organigrama 3.3.1.Col—legi d’educació infantil i primària 3.3.2. Institut d’educació secundària 3.4. Òrgans de gestió i coordinació 3.4.1. Consell escolar 3.4.2. Claustre 3.4.3. Equip directiu 3.4.4. Òrgans col—legiats i unipersonals 3.4.5. Altres càrrecs 3.5. Documents que regeixen la vida del centre 3.5.1. Programació general del centre 3.5.2. Projecte lingüístic 3.5.3. Pla d’acció tutorial 3.5.4. Pla d’acollida 3.5.5.Reglament de règim interior 3.5.6. Programacions didàctiques 3.6. Atenció a les necessitats educatives de l’alumnat 3.6.1. Atenció a la diversitat 3.6.2. Atenció a l’alumnat amb necessitats educatives especials 3.6.3. Atenció a l’alumnat nouvingut

32 33 34 36 38 40 42 43 45 48 50 52 54 56 58 59 61 63 65

Comencem bé!

3

3.7. Recursos organitzatius i metodològics 3.7.1. Agrupaments 3.7.2.Treball per racons 3.7.3. Tallers 3.7.4. Treball per projectes 3.7.5. Grups cooperatius 3.7.6. Programes de diversificació curricular 3.7.7. Unitats d’escolarització compartida 3.8. La convivència al centre 3.8.1. Drets i deures de l’alumnat 3.8.2. Prevenció i gestió de conflictes 3.9. Assistència i seguiment de l’absentisme de l’alumnat 3.10. Avaluació de centre 3.11. El mestre o professor, lamestra o professora 3.11.1. Funció docent 3.11.2. Funció tutorial 3.11.3. Relació amb les famílies 3.11.4. Formació permanent

67 69 70 71 73 74 76 77 78 81 82 84 86 88 90

4. Serveis i recursos educatius 4.1. 4.2. 4.3. 4.4.

92

4.5. 4.6. 4.7. 4.8. 4.9.

Inspecció educativa 93 Equips d’assessorament i orientació psicopedagògica 95 Centres de recursos pedagògics 97 Centres de recursosespecífics 4.4.1. Centres de recursos educatius per a deficients auditius 99 4.4.2. Centres de recursos educatius per a deficients visuals 101 4.4.3. Unitat de Tècniques Augmentatives de Comunicació, Habilitació i Accés a l’Ordinador 102 Equips de suport i assessorament en llengua, interculturalitat i cohesió social 103 Serveis educatius integrats 104 Camps d’aprenentatge 105 Plans educatius d’entorn106 Servei de menjador i servei de transport 107

5. Organització del curs 5.1. Calendari escolar i vacances 5.2. Horari setmanal 5.2.1. Horari lectiu 5.2.2. Horari d’utilització del centre: activitats complementàries i extraescolars 5.3. Atribució de tasques al professorat 5.4. Coordinació primària-secundària 5.5. Plans que singularitzen el centre

108 109 110 112 113 115 116

Comencem bé!4

6. Currículum

119

6.1. Nivells de concreció 120 6.2. Àrees de coneixement o matèries de cada curs i etapa educativa 6.2.1. Educació infantil 122 6.2.2. Educació primària 123 6.2.3. Educació secundària obligatòria 125 6.2.4. Batxillerat 127 6.2.5. Formació professional 130 6.3. Tipus de matèries (ESO) 6.3.1. Matèries comunes 135 6.3.2. Matèries optatives 137 6.3.3. Treball desíntesi i Projecte de recerca 138 6.4. Treball de recerca (batxillerat) 140 6.5. Estada i pràctiques a l’empresa 141 6.6. Competències bàsiques 143 6.7. Adaptacions i modificacions del currículum 6.7.1. Adaptacions i plans individualitzats 145 6.7.2. Convalidacions 148 6.8. Llibres de text, materials curriculars, recursos TIC i sortides pedagògiques 6.8.1. Llibres de text i materials curriculars 149...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • BE
  • GRAMMAR BE
  • be happy
  • Be Safe
  • BE UVnkhs
  • be final
  • estrellas be
  • be yourself

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS