Efecto stroop

Páginas: 5 (1078 palabras) Publicado: 12 de mayo de 2013


DISTORSIÓ DELS RESULTATS DE L’EFECTE STROOP SEGONS LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA.
ÍNDEX

RESUM Pag 3
INTRODUCCIÓ Pag 3
MÈTODE Pag 4
RESULTATS Pag 5
DISCUSIÓ Pag 6
REFERÈNCIES Pag 7RESUM

L’objectiu principald’aquesta investigació és comprovar si el fet de realitzar l’experiment amb música afecta sobre el resultat d’aquest i, en el cas de que ho faci, estudiar el grau en que es produeix.

El mètode que hem emprat per dur a terme l’estudi anomenat ha sigut de tipus experimental, ja que la variable estudiada (realitzar l’experiment amb presència o absència de música) es pot manipular i podem assignarels subjectes de manera aleatòria a cadascuna de les condicions experimentals.

Els resultats obtinguts han estat els previstos, ja que hem vist que el fet de tenir presència musical disminueix l’eficàcia per resoldre la tasca.
En conclusió, podem dir l’efectivitat a l’hora de realitzar qualsevol feina depèn, en part, de l’atenció que li prestem.

INTRODUCCIÓ

En la societat d’avui dia,podem observar que l’estil de vida ha canviat molt en els darrers anys. Una persona pot arribar a desenvolupar diverses activitats que requereixen atenció en el mateix dia, i fins i tot, en el mateix moment. Això pot influir en la interferència entre els processos automàtics i els controlats, els quals determinarien el resultat de la tasca desenvolupada i el temps que es necessita en realitzar-la.Basats en aquesta observació, hem decidit crear una hipòtesis aprofitant aquest context històric actual i, d’aquesta manera, comprovar si els resultats tenen concordança amb la teoria de la interferència semàntica que va generar Stroop al 1935 realitzant l’experiment que exposarem en els següents apartats en la societat de la seva època.

A partir d’aquí, els objectius que ens hem marcat són:Replicar amb el màxim de fiabilitat possible l’experiment fet per Stroop introduint la variable presència o absència musical. Creem la distracció per reflectir l’estil de vida que descrivíem anteriorment, ja que el subjecte haurà d’atendre a diverses tasques a la vegada.
Comprovar si la presència de música amb lletra interfereix en el temps de reacció a l’hora de resoldre la tasca.

Esmentataixò, la hipòtesis de partida que ens hem plantejat és la següent: El fet de tenir distracció, és a dir, dividir l’atenció en diferents tasques/estímuls, influeix sobre els errors i el temps en desenvolupar una tasca on calen processos automatitzats i controlats.

MÈTODE

Subjectes: la mostra inicial està formada per 16 subjectes entre 18 i 65 anys els quals no han tingut cap malaltia o lesióque els pugui impedir realitzar amb normalitat l’experiment. Quant al mètode de selecció de la mostra, hem emprat un mostratge accidental, ja que hem recollit dades de subjectes que estaven més disponibles.
Material o aparells: el material utilitzat ha sigut un ordinador amb accés a Internet i amb reproductor de música.
Disseny: la variable independent (presència o absència musical) éscategòrica nominal binària i la variable dependent (temps de reacció) és quantitativa contínua. El tipus de disseny és experimental intersubjecte amb assignació aleatòria.
Procediment: li proposem al subjecte fer l’experiment explicant-li del que tracta. La tasca consisteix en identificar els colors que tenen les paraules presentades sense fixar-se en el contingut semàntic d’aquestes i, en el menor tempspossible, prémer la tecla corresponent al color de la lletra (M, N, Z o X). En el transcurs de l’experiment, el subjecte tindrà disponible la referència de totes les tecles que haurà d’anar pitjant en funció del color que aparegui.

Els resultats es van gravant a la base de dades del Moodle. A la meitat dels subjectes que han realitzat els experiments els hi hem posat música mentre que el...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Efecto Stroop
  • Efecto Stroop
  • El Efecto Stroop
  • El efecto stroop
  • EFECTO STROOP
  • Efecto Stroop
  • Efecto stroop
  • Efecto Stroop

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS