formulación

Páginas: 20 (4785 palabras) Publicado: 5 de octubre de 2014
APÈNDIX
DE FORMULACIÓ I NOMENCLATURA ORGÀNICA
1. HIDROCARBURS
A.1 Escriu les fórmules desenrotllades de tots els hidrocarburs possibles amb
quatre àtoms de carboni i enllaços simples només. Dibuixa la geometria de les
molècules i construeix-les amb els models moleculars del laboratori.

Hidrocarburs saturats o alcans
Els hidrocarburs que només tenen enllaços simples entre els àtoms decarboni s'anomenen saturats o alcans. Com hem pogut veure a l'activitat anterior es poden classificar en:
saturats de cadena lineal, saturats de cadena ramificada i alifàtics cíclics o alicíclics.

a) Alcans alifàtics de cadena lineal
S'anomenen amb la terminació -À i amb un prefix que indica el nombre d'àtoms de
carboni, segons els models:
CH4 Metà

CH3-(CH2)4-CH3 hexà

CH3-CH3 EtàCH3-(CH2)5-CH3 heptà

CH3-CH2-CH3 propà

CH3-(CH2)6-CH3 octà

CH3-CH2-CH2-CH3 Butà

CH3-(CH2)7-CH3 nonà

CH3-(CH2)3-CH3 Pentà

CH3-(CH2)8-CH3 decà, etc.

A partir de cinc carbonis s'usen els prefixos numerals grecs.
A.2 Dedueix la fórmula molecular general CxHy dels hidrocarburs alifàtics.

b) Alcans alifàtics ramificats
Anomenem radicals els agregats d'àtoms que resulten de lapèrdua d'un àtom d'hidrogen en un hidrocarbur qualsevol i s'anomenen canviant la terminació -À de l'hidrocarbur
per la terminació -IL.
Exemple :

CH3- és el radical metil

A.3 Anomena aquests radicals:
a) CH3-CH2b) CH3-CH2-CH2c) CH3-CH2-CH2-CH2d) CH3-(CH2)4Els alcans de cadena ramificada s'anomenen així: numerem la cadena més llarga tot
començant per l'extrem més pròxim al radical i escrivimdavant del nom el nombre -dit localitzador- que correspon a la posició del radical.

F.1

FORMULACIÓ I NOMENCLATURA ORGÀNICA

Exemple :

CH3-CH-CH2-CH2-CH3 és el 2-metilpentà
⎮
CH3

A.4 Anomena:
a) CH3-CH-CH2-CH2-CH2-CH3
⎮
CH3
b) CH3-CH2-CH2-CH2-CH-CH3
⎮
CH3
c) CH3-CH-CH3
⎮
CH3
d) CH3-CH2-CH-CH2-CH2-CH3
⎮
CH3
e) CH3-CH2-CH-CH2-CH2-CH3
⎮
CH2
⎮
CH3
f)CH3-CH2-CH-CH3
⎮
CH2
⎮
CH3
Si hi ha més d'un radical igual, el nom del radical va precedit d'un prefix que indica el
nombre de radicals (di-, tri-, tetra-, penta-, etc.). Els radicals diferents s'anomenen en ordre
alfabètic i comencem a numerar per l'extrem més pròxim a una ramificació.
Exemple :

CH3−CH2−CH−CH2−CH−CH3 s'anomena 2,4-dimetilhexà
⎮
⎮
CH3
CH3

A.5 Anomena:
a)CH3-CH2-CH-CH2-CH-CH2-CH2-CH2-CH3
⎮
⎮
CH2
CH2
⎮
⎮
CH3
CH2
⎮
CH3
CH3
⎮
b) CH3-C-CH2-CH-CH3
⎮
⎮
CH3 CH3

F.2

FORMULACIÓ I NOMENCLATURA ORGÀNICA

CH3 CH3
⎮
⎮
c) CH3-C-CH2-C-CH3
⎮
⎮
CH2 CH2
⎮
⎮
CH3 CH3
CH3
⎮
d) CH3-CH-CH2-C-CH2-CH3
⎮
⎮
CH2
CH3
⎮
CH3
A.6 Formula:
a) 2-metilheptà
b) 3,5-dimetilheptà
c) 5-propilnonà
d) metilpropà
e) 2,2-dimetilbutà
f)3-etil-2-metilpentà

c) Cicloalcans
Per anomenar-los posarem el prefix CICLO- davant el nom de l'alcà corresponent de
cadena oberta.
Exemple :

CH2-CH2
⎮
⎮
CH2-CH2

s'anomena ciclobutà

A.7 Anomena:
a) CH2-CH2
\ ⎮
CH2
b) CH2-CH2-CH2
\
⎮
CH2-CH2
c) CH2-CH2-CH2
⎮
⎮
CH2-CH2-CH2
A.8 Formula:
a) cicloheptà
b) metilciclopropà
c) ciclodecà
d) metilciclopentà
e)etilciclopentà

F.3

FORMULACIÓ I NOMENCLATURA ORGÀNICA

Alquens
Els hidrocarburs on hi ha enllaços dobles s'anomenen alquens. Els que només tenen un
enllaç doble s'anomenen canviant la terminació -À, per la terminació -È, i utilitzant un
localitzador per a indicar la posició de l'enllaç doble, de manera que es comença a comptar
per l'extrem més pròxim a l'enllaç doble1.
Exemple :CH2=CH-CH2-CH3 s'anomena 1-butè (IUPAC 1979)
(But-1-è) (IUPAC 1993)2

A.9 Anomena:
a) CH2=CH2
b) CH2=CH-CH3
c) CH3-CH=CH-CH3
d) CH3-CH2-CH=CH2
Si hi ha ramificacions prendrem com a cadena principal -que numerarem- la cadena
més llarga de les que continguen l'enllaç doble i donarem preferència a l'enllaç doble a l'hora
de numerar.
Exemple :

CH2=CH-CH2-CH-CH3 s'anomena 4-metil-1-pentè
⎮...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Formulacion
  • Formulacion
  • formulacion
  • formulación
  • formulacion
  • Formulacion
  • Formulacion
  • formulacion

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS