Historia Americana

Páginas: 7 (1670 palabras) Publicado: 2 de febrero de 2015
NUCLI FORMATIU 2

A.3 El treball i les relacions laborals

El treball és tota activitat humana que requereix un esforç aplicat a la
producció i comercialització de béns o serveis, amb una finalitat
econòmica.
En el treball es generen unes relacions entre els diferents agents
que hi participen, anomenades relacions laborals.
Hi ha dos tipus de relacions laborals dins de l’empresa:
Laindividual, que es genera entre la persona que treballa i la que la
contracta
contracte de treball
La col·lectiva, entre els representants dels treballadors i treballadores i
els de l'empresa
convenis col·lectius
Les relacions laborals estan regulades pel dret laboral o del treball.

El treball i les relacions laborals
El dret del treball
Concepte de dret del treball
El dret és elconjunt de principis i normes jurídiques que regulen la
conducta de les persones i la forma en què s’organitza una societat. Té
dues grans branques:
Dret públic: s’ocupa de regular els interessos col·lectius.
Dret privat: regula els interessos particulars.
El dret laboral ocupa una posició intermèdia entre el dret públic i el
privat.
El dret del treball és la branca del dret que regula
lesrelacions individuals i col·lectives que es generen
en ocasió de la prestació voluntària de serveis
retribuïts, per compte d’altri, i dins de l’àmbit de
l’organització i direcció de l’empresa.

L’Estatut dels
Treballadors constitueix
la norma bàsica
reguladora de la relació
laboral.

El treball i les relacions laborals
El dret del treball
Àmbit d’aplicació del dret del treballCaracterístiques de la relació laboral en l’àmbit
d’aplicació del dret del treball:
Personal. La prestació de treball ha de ser
realitzada pel propi treballador o treballadora.
Voluntària. Ningú pot ser obligat a treballar
contra la seva voluntat.
Retribuïda. El treballador o treballadora rep un
salari.
Per compte d’altri. El treballador o treballadora
cedeix els resultats del seu treball al’empresa.
Dependent. La persona que treballa està
sotmesa al poder de l’empresa.

La finalitat del dret del
treball és compensar la
desigualtat existent en la
relació laboral, limitant
els poders de l’empresa i
protegint els treballadors
i treballadores com a part
més feble de la relació
contractual.

El treball i les relacions laborals
El dret del treball
Relacions laborals especialsEstan regulades per una normativa específica:
Personal d’alta direcció.
Personal al servei de la llar familiar.
Persones que compleixen condemna en institucions penitenciàries.
Esportistes professionals.
Artistes en espectacles públics.
Representants de comerç.
Persones amb discapacitat en centres especials d’ocupació.
Estibadors portuaris.
Qualsevol altra feina que sigui declarada com arelació laboral especial
per una llei.

El treball i les relacions laborals
El dret del treball
Relacions no laborals

No tot tipus de treball constitueix una
relació laboral que és objecte
de regulació pel dret del treball.

Relacions de treball en les quals no és possible l’aplicació de
l’ordenament jurídic laboral:
Relació de servei dels funcionaris i les funcionàries públiques.Prestacions personals obligatòries.
Consellers en les societats.
Treballs fets a títol d’amistat, benevolència o bon veïnatge.
Treballs familiars.
Agents comercials que intervenen en operacions mercantils assumint el
risc.
Transportistes amb autorització administrativa.
Treballadors i treballadores per compte propi o autònoms.

El treball i les relacions laborals
Les fonts del dret laboralNo totes les normes jurídiques tenen el mateix rang.
El principi de jerarquia normativa implica que una norma de
rang inferior no pot contradir el que ha regulat una norma de
rang superior.
En funció de la procedència de la normativa hi ha:
Fonts de dret externes.
Fonts de dret internes.

El treball i les relacions laborals
Les fonts del dret laboral
Les fonts externes
Les fonts...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Historia Americana
  • Americana Historia
  • historia americana
  • Historia americana
  • Historia Americana
  • historia americana
  • Historia Americana
  • historia americana

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS