Immunologia

Páginas: 12 (2821 palabras) Publicado: 30 de marzo de 2011
Immunologia

1. Descripció dels components del teixit sanguini:
* Eritròcits: Els eritròcits també anomenats glòbuls vermells o hematies son uns dels components que formen la sang son els quantitativament més abundants en la sang.

Origen | Característiques de l’estructura | Funcions | Classificació |
Els eritròcits deriven de les cèl·lules mare denominades hemocitoblast. Unahormona del creixement anomenada eritropoetina estimula la formació d’eritròcits (eritropoesis) y també es responsable de mantenir la massa eritròcitaria en un estat constant. Els eritròcits tenen el seu origen en la medul·la òssia. | Un eritròcit és una cèl·lula amb forma de disc oval, bicòncau, aplanat i amb una depressió al centre. Son cèl·lules que han perdut el seu nucli i per tant també el seuADN, també ha perdut el seu ARN residual, les seves mitocòndries i alguns enzims importants. El seu diàmetre es de 6-8 µm. Contenen hemoglobina, un pigment que fa que siguin de color vermell ja que porta ferro. | La funció principal es la de captar l’oxigen dels pulmons i transportar-lo fins a les cèl·lules del cos i també transportar una part del CO2 als pulmons per ser eliminat. Això ho fagracies a la presencia de hemoglobina.Participa en el procés en el que la sang porta els nutrients a les cèl·lules del cos y condueix els residus fins als òrgans excretors. | Els eritròcits son uns dels components que formen la sang i és quantitativament el més abundant. |

* Leucòcits: El leucocits també anomenats glòbuls blancs son uns dels components que formen la sang.
Origen |Característiques de l’estructura | Funcions | Classificació |
Els leucòcits tenen el seu origen en la medul·la òssia i en el teixit limfàtic.En el sistema limfàtic es maduren un tipus de leucòcit anomenat limfòcit que son una de les cèl·lules més importants en el sistema immunitari. | Son cèl·lules amb nucli, mitocòndries i altres orgànuls cel·lulars i son capaços de moure’s gracies a queposseeixen pseudòpodes.No contenen pigments per això s’anomenen glòbuls blancs. La seva mida oscil·la entre els 8 i els 20 μm. | Son el conjunt de cèl·lules sanguínies que s’encarreguen de la resposta immunitària, encarregades de defensar l'organisme contra substàncies estranyes o agents infecciosos. | Els leucòcits es classifiquen en:- Granulòcits: - Basòfils i mastòcits: intervenen en lainflamació i reaccions al·lèrgiques. - Eosinòfils: intervenen en la lluita contra paràsits. - Neutròfils: lluiten contra els bacteris i es poden fagocitar. - Cèl·lules K: destrueixen cèl·lules canceroses i infectades per virus, també reaccionen contra cèl·lules d’òrgans trasplantats.- Agranulòcits: - Monòcits: precursors dels macròfags. - Macròfags: capacitar fagocítica. -Plasmòcits: productores d’anticossos. - Limfòcits: Sintetitzen anticossos específics per a cada patogen, es classifiquen en: •Limfòcits B: responsables de la immunologia humoral. • Limfòcits T: responsables de la immunitat cel·lular. |

* Plaquetes: Les plaquetes son un dels components que formen la sang.

Origen | Característiques de l’estructura | Funcions | Classificació |
Tenenel seu origen en el teixit hematopoètic (formador de sang) de la medul·la òssia, per fragmentació del citoplasma d'unes cèl·lules gegants, les més grans del teixit hematopoètic, anomenades megacariòcits. | Les plaquetes són petits fragments cel·lulars, d'uns 2-5 μm. Són irregulars i no tenen nucli. | La seva funció es la coagulació sanguínia ja que en resposta a diversos estímuls son capaces deunir-se unes amb les altres i alliberar substàncies químiques per formar una capa per detenir l’hemorràgia d’una ferida. Son una font natural de factors de creixement i la regeneració i reparació del teixit connectiu. | Les plaquetes son uns dels components que formen la sang i és quantitativament el segon més abundant. |


Plasma sanguini:
El plasma sanguini es la part liquida i...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Immunologia
  • Esquema immunologia
  • Immunologia
  • Immunologia
  • immunologia
  • Immunologia, Immunoglobulinas
  • Immunologia Biologica
  • APUNTS IMMUNOLOGIA

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS