Mètodes dissenys i tècniques en investigació psicològica PAC1

Páginas: 7 (1603 palabras) Publicado: 1 de abril de 2013
PAC1
Mètodes, dissenys i tècniques d’investigació psicològica

solucions

Objectius
Aquesta pràctica té com a objectiu que treballeu els continguts inclosos en la part introductòria de
l’assignatura, així com l’annex.
L’objectiu d’aquest primer mòdul és proporcionar una visió global del procés d'investigació, descriure les
metodologies d'investigació més comunes en psicologia i definirtermes i conceptes que seran comuns i
necessaris per a la correcta compressió de la resta dels mòduls que componen l’assignatura.
Al final d’aquest document disposeu de les condicions de lliurament.

1. En relació amb el mètode científic, assenyala cada afirmació com a veritable (V) o falsa (F):
a)
b)
c)
d)

Pot suposar la verificació completa d’una teoria
És un procés exclusivamentinductiu
És un procediment iteratiu d’integració de coneixements
Té com a objectiu l’establiment de lligams causals entre fenòmens

a)

No és possible la verificació completa d’una teoria, ja que són nombrosos els postulats que se’n
deriven. Encara que es poguessin abordar tots sempre serien aproximacions, de caràcter parcial.
També pot ser deductiu.
És un procés constant, que incorpora nouselements i en que aquests nous elements determinen la
postulació de novus objectius o la reformulació de supòsits previs
No necessàriament ha d’establir nexes causals entre variables. Pot només postular-ne en termes de
covariació.

b)
c)
d)

F
F
V
F

2. Identifica cada afirmació como a pròpia del paradigma (C) correlacional, (E) experimental o (R)
representacional:
C, E, R ?
C
RC
C

Fa un ús intensiu de tècniques estadístiques
La seva vàlua està directament lligada a la capacitat que té per modelar una determinada
condició d‘interès així com intentar predir una resposta o un esdeveniment futur
Les diferències individuals passen a ser objecte fonamental d’estudi

E

Sol suposar l’anàlisi de les variables d’interès i la seva interrelació en el context en el queaquestes es manifesten
Suposa un alta grau de manipulació de les condicions d’interès

E

Sol dipositar el seu interès sobre l’efecte terapèutic/pedagògic d’una intervenció

1

Cal tenir present que hi ha característiques que siguin exclusives d’un paradigma, però sí són més freqüents o
rellevants d’un paradigma. Per exemple, per analitzar l’eficàcia d’una intervenció també és possibleemprar un
estudi que encaixi en un paradigma correlacional. No obstant no es tracta del paradigma en el que sol analitzarse l’eficàcia d’una intervenció o en tot cas, és en el experimental en el que es plantegen més freqüentment
preguntes relatives a l’eficàcia d’un intervenció. De la mateixa manera, per exemple, que la primera afirmació no
implica, necessàriament, que en el paradigmaexperimental o representacional no es pugui fer un ús intensiu de
tècniques estadístiques...

3. Indica a quin apartat d’un informe científic, segons normativa APA, es corresponen els següents
paràgrafs que formen part d’un mateix article. Dos o més paràgrafs poden pertànyer a un mateix
concepte. Si es tracta d’un apartat pertanyent a Mètode, indica si és participants, material o
procediment.

A.Las habitaciones utilizadas, así como los materiales y el procedimiento empleado en el presente experimento fueron los mismos a los
empleados en los estudios previos. La única diferencia respecto a los estudios anteriores fue el intervalo que transcurría desde la
presentación de la palabra hasta que aparecía la instrucción, que en el presente experimento fue de 2 sg.

B.
La Tabla 2 muestralas puntuaciones medias obtenidas por los sujetos en la primera prueba de recuerdo en las dos condiciones
experimentales (contexto igual y diferente) para las palabras seguidas de la instrucción de olvidar. Se realizó un análisis de varianza
(ANOVA) para el tratamiento estadístico de los datos. La puntuación media de los sujetos en la Condición de Contexto Igual para las
palabras marcadas para...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Solució Pac1 Mètodes, Dissenys i Tècniques d’Investigació Psicològica
  • Preguntes Pac1 Mètodes, Dissenys I Tècniques D’investigació Psicològica
  • Pac 4 mètodes, dissenys i tècniques en investigació psicològica
  • PAC Mètodes, tècniques i dissenys d'investigació psicològica
  • PAC Mètodes, tècniques i dissenys d'investigació psicològica
  • Mètodes, Dissenys i Tècniques d’Investigació Psicològica
  • PAC1=Metodos Investigació Quantitativa
  • Pac 1 Metodes Disseny I Tecniques En Investigació Psicologica

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS