Memoria Anual

Páginas: 3 (614 palabras) Publicado: 29 de enero de 2013
LA MEMÒRIA ANUAL
1.Activitat de l’empresa.
Anelles per a clauers S.L
Empresa dedicada única i exclusivament a fabricar les anelles per als clauers.Experiència i dedicatòria a aquesta activitat des del 1940 amb la seva primera seu a Barcelona, actualment disposem de vint corresponsals al continent europeu, Amèrica i Àsia.
Distribuïdor oficiald’anelles a Clauers S.L i a Claus i complements S.L .
2.Bases de presentació dels comptes anuals.
-Compte de pèrdues i guanys.
Vendes al comptat, 8000; Vendes a termini, 5900; Saldo inicial de mercaderies,4300; Saldo final de mercaderies, 3200; Compres al comptat, 4000; Ingressos per arrendaments, 3200; Sous i salaris, 3000; Assegurances socials, 650; Lloguers pagats, 560; Electricitat, 200; Despesesdiverses, 310.
Ingressos | Despeses |
Vendes al comptat, 8000Vendes a termini, 5900Ingressos per arrendaments, 3200Guanys per operacions amb accions, 100 | Compres al comptat, 4000Variaciód’existències, 1100Sous i salaris, 3000Assegurances socials, 2000Lloguers pagats, 560Electricitat, 200Despeses diverses, 310 |

Compte de pèrdues i guanys | | (Deure) Haver |
1.Import net de la xifra denegocis-Vendes de mercaderies |
13900 | 13900 |
2.Variació d’existències de productes acabats i en curs de fabricació-Variació d’existències |

(1100) | (1100) |
4.Aprovisionaments-Compres demercaderies |
(4000) | (4000) |
5.Altres ingressos d’explotació-Ingressos per arrendaments |
3200 | 3200 |
6.Despeses de personal-Sous i salaris
-Seguretat Social a càrrec de l’empresa |(3000)(2000) | (5000) |
7.Altres despeses d’explotació-Arrendaments
-Subministraments
-Altres pèrdues en la gestió corrent |
(560)
(200)
(310) | (1070) |
A)RESULTAT D’EXPLOTACIÓ | | 6030 |16.Deteriorament i resultat per alineació d’instruments financers
-Guanys en participacions |

100 | 100 |
B) RESULTAT FINANCER | | 100 |
C) RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS | | 6300 |...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Memoria Anual
  • LA MEMORIA ANUAL O MEMORIA FINANCIERA
  • Gloria, Memoria Anual 2013
  • MEMORIA ANUAL 2014
  • Memoria Anual Gloria Sac
  • Memoria anual-ejemplo
  • Memoria anual municipalidad de lambayeque
  • memoria anual

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS