ocupacion juvenil

Páginas: 2 (292 palabras) Publicado: 16 de diciembre de 2013
Les politiques actives d’ocupació tenen com a objectiu minimitzar la desocupació i facilitar la transició a nous llocs de treball.
Aquestes politiques tenen especialimportància per als joves, en especial als que no van acabar els estudis secundaris ja que tenen una escassa formació especifica. Per esta causa els joves tenen una granparticipació en els programes d’activació en els països en una gran taxa de desocupació com es el cas d’ Espanya.
Espanya destaca en la participació en les politiques actives un30% dels actius menors de 25 anys es van beneficiar de les politiques, però aquesta alta participació no guarda relació en la desocupació juvenil aiso es degut a els pocsrecursos destinats aquestes politiques i la mala orientació dels programes.
Analitzant la despesa que es fa en aquestes politiques es comprova que l’estratègia d’activacióque s’ha utilitzat no es la mes indicada. Espanya destina casi la meitat dels recursos a incentivar la contractació i el manteniment del treball, la mitja europea destinada aaquestos recursos es d’una quarta part. Per el contrari la despesa en formació ,integració laboral i reciclatge professional es molt baixa si la comparem en la mitjaeuropea.
Per un altra part els programes estan mal orientats ja que: La formació es concentra majoritàriament en els ocupats demes de els desocupats. Per altra banda elsdesocupats es formen en tasques poc especialitzades i que duren poc de temps.
Un clar exemple de la ineficàcia de les (PAE) es que una part d ela destrucció de l’ocupació en laconstrucció que era un dels sectors mes importants en el país, es desepcionant que es dediquen pocs recursos a reorientar aquest col·lectiu cap a un altre sector.
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • La Ocupación
  • La ocupacion
  • La ocupacion
  • ocupacion
  • La ocupación
  • Ocupacion
  • la ocupacion
  • La ocupacion

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS