Programa 101

Páginas: 5 (1093 palabras) Publicado: 15 de mayo de 2012
Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Institut de Deltebre

INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ ESO
Curs 2010-11

ÀREA
LLENGUA
CATALANA

LLENGÜES
ESTRANGERES

A

B

C

D

Proves escrites (2 per trimestre)
Activitats /Expressió escrita/Oral)
Lectura .Aprovar la lectura és condició per aprovar el trimestre. Si
la lectura està suspesa es podrà recuperar en les proves derecuperació trimestral i també durant el 3r trimestre.
Actitud:comportament, activitats diàries...

valor
%

70
10
10

70
10
10

50
10
10

50
10
10

10

10

30

30

Proves escrites
Activitats d’expressió escrita i oral
Lectures i projectes
Actitud: treball a classe, assistència, deures...

60
10
15
15

40
10
20
30

40
10
20
30

40
10
20
30

ÀREATECNOLOGIA

EDUCACIÓ
FÍSICA

Conceptes, proves escrites
Procediments,quadern d’activitats-5-taller i informàtica-20-dossier processos
tecnològics-5-construcció i muntatge al taller-10Actituds
Optatives relacionades
Conceptes: exàmens,treballs,lectures
Excepcionalment a 2n cicle , en funció dels continguts.
Procediments: test,notes de classe,esforç....
Participació activa, eficiència enles accions...
Actituds: roba,canvi de roba, respecte...

Conceptes: proves escrites
MATEMÀTIQUE
S

1r cicle:Proves escrites i càlcul mental.
Llibreta, deures i observació diària.
Comportament, participació, assistència i puntualitat
(El alumne haurà d’obtenir una qualificació mínima de 3 en
cadascun dels apartats)
2n cicle:Proves escrites i càlcul mental.
Llibreta, deures iobservació diària.
Comportament, participació, assistència i puntualitat
(El alumne haurà d’obtenir una qualificació mínima de 3 en
cadascun dels apartats)
Continguts conceptuals: proves escrites (inclouen procediments)

CIÈNCIES
SOCIALS
Continguts procedimentals:exercicis i treballs,presentació
llibreta/dossier,preguntes orals.

Continguts actitudinals

LLENGUA
CASTELLANA

CIÈNCIESEXPERIMENTA
LS

CV . Té el valor per arrodonir nota.
exàmens/proves escrites(mínim 2 per trimestre
control i activitats sobre la lectura. .Aprovar la lectura és condició
per aprovar el trimestre. Si la lectura està suspesa es podrà
recuperar en les proves de recuperació trimestral i també durant el
3r trimestre.
Activitats /Expressió escrita/Oral)
Actitud: comportament, activitats diàries,participació,llibreta...
Proves escrites :al final del tema
Activitats, exercicis, dossier...
Actitud
Per a superat el crèdit cal assolir el 50% en cadascun dels apartats
i treure un mínim de 3 en cadascuna de les proves escrites. La
mitjana aritmètica es calcula segons les proves realitzades.
En cas de no presentar-se a un examen només es canvia de dia
amb justificant mèdic.

MÚSICA

6020
20

Procediments: participació, treballs...
Actituds: comportament,actituds activa...

70
20
10

Conceptes:demostrar a l’examen que ha assolit els coneixement treballats a classe

ED. VISUAL
I PLÀSTICA

Procediments:fer tots els treballs proposats a classe
1
2
3r
4t
1
2
3er.
4art.

60
70
70
70
20
20
20
20

60
70
70
70
20
20
20
20

60
60
70
60
2030
20
30

60
50
70
50
20
40
20
40

1
2
3r
4t

20
10
10
10

20
10
10
10

20
10
10
10

20
10
10
10

70
10

70
10

50
10

50
10

10
10

10
10

10
30

10
30

60
20
20

60
20
20

50
30
20

50
30
20

Actituds:actituds positiva i respectuosa i afany de superació

ABCD-

valor %
40
40

A
C-40
P-40

B
40
40

C
3050

D
20
60

20
=
1r cicle
2n cicl
1r cicle
2n cicl
1r cicle
2n cicl

A-20
=
C-20
C-30
P-50
P-40
A-30
A-30

20
=
20

20
=
20

20
=
10

60

60

60

20

20

30

1r cicle
2n cicl
1r cicle
2n cicl
1r cicle
2n cicl

C-20
C-30
P-50
P-40
A-30
A-30

20

20

10

40

35

45

40

45

45

1r cicle
2n cilc
1r cicle
2n cicl...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • 101
  • Programa Analítico De La Asignatura “Calculo I” Mat 101
  • 101 Libros
  • Csos 101
  • Qu-101
  • Literatura 101
  • COIS 101
  • COIS 101

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS