Resum UNITAT 1 1

Páginas: 5 (1175 palabras) Publicado: 3 de noviembre de 2015
HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI
Professor: Sebastián Romero
Resum UNITAT 1: L’ANTIC RÈGIM
Observació: els resums tan sols completen els apunts de classe, en cap cas els substitueixen
Antic Règim: sistema econòmic, polític i social caracteritzat per una economia de susbsistència
i senyorial, la monarquia absoluta i una societat estamental, vigent a Europa entre els segles
XVI i XVIII
1. ECONOMIA DEL’ANTIC RÈGIM:
-És de subsistència, és a dir, orientada a l’autoconsum i amb un escàs excedent.
-L’economia és fonamentalment agrària, amb un pes molt escàs de la indústria i els
serveis.
-Predomina el policonreu amb finalitats d’autoconsum.
-El sistema d’explotació de la terra es basa en el domini de caràcter senyorial.
-La senyoria podia ser de caràcter eclesiàstic o nobiliari. Distingim entre:·Senyoria territorial: són les propietats del senyor:
1. Reserva senyorial: domini directe del senyor, treballades per serfs
(no lliures) i puntualment per pagesos lliures (treballs dominicals o
“corvées”).
2. Masos: domini indirecte del senyor, treballades per pagesos lliures a
canvi del pagament d’un cens (% de la collita).
·Senyoria jurisdiccional: és l’àrea territorial sotmesa a l’autoritat delsenyor i
que ampliava la seva àrea d’influència més enllà de la senyoria territorial. Hi
podia impartir justícia, fer circular moneda pròpia i cobrar drets de pas i altres
impostos senyorials.
-La producció industrial era de caràcter artesanal i estava controlada pels gremis.
-Els gremis són associacions d’artesans d’un mateix ofici amb competències per:
concedir llicències d’activitat, fixarpreus, quantitats i la qualitat a produir.
-El treball domèstic era il·legal, perquè produïa béns fora de les ciutats i del control
dels gremis.
-A l’Antic Règim no existeix l’economia de mercat perquè els preus no són fixats
d’acord amb la llei de l’oferta i la demanda. Existeix un volum d’intercanvis petit, però
les necessitats d’intercanvi permetien organitzar mercats setmanals i fires anuals. 2. DEMOGRAFIA: Evolució de la població
-Anomenem cicle demogràfic antic antic a la dinàmica de la població durant l’Antic Règim.
-La població a l’Antic Règim estava estancada perquè el seu creixement vegetatiu (diferència
entre naixements i defuncions) era nul, degut a:
·Altes taxes de mortalitat que anul·laven les altes taxes de mortalitat (35-40 per mil).
·Esperança de vida baixa (al voltant dels35 anys).
-L’Antic Règim està caracteritzat per les crisis demogràfiques periòdiques, cicles de mortalitat
catastròfica provocats per la subalimentació i epidèmies causats per les crisis de subsistència.
-Una crisi de subsistència eren un cicle de males collites que provocava escassetat d’aliments,
encariment de preus , fam i desnutrició.
-Les revoltes del pà són les protestes provocades per unacrisi de subsistència i que seran
freqüents a l’Antic Règim fins a la introducció d’altres aliments (patata i blat de moro) i
l’augment de la producció durant el segle XVIII i XIX.

3. SOCIETAT DE L’ANTIC RÈGIM:
-És una societat dividida en estaments, als quals hom pertany per raó de naixement:
1. Privilegiats: noblesa (alta i baixa) i clergat(alt i baix). Són el 3-5% de la societat.
Acaparen el90% de les propietats. Tenen privilegis de l’exempció de pagar impostos,
dret a cobrar-los, dret a portar armes, i dret a ocupar els alts càrrecs de l’administració
i l’exèrcit.
2. No privilegiats: és el poble. Són el 95% de la societat. Formen un grup heterogeni
format per: la burgesia (negociants: banquers i comerciants), artesans, pagesia i
treballadors assalariats dels tallers i serveis. Estanobligats a pagar impostos.
-Els estaments són grups tancats i, per tant, la mobilitat social (possibilitat d’ascendir) és nul·la.
Tan sols el rei té poder per ennoblir a una persona a canvi d’un servei (per exemple, militar).

4. L’ABSOLUTISME MONÀRQUIC I LA MONARQUIA PARLAMENTÀRIA
-L’Europa de l’Antic Règim es basava en la monarquia absoluta, un sistema basant en la
monarquia de dret diví i...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Resum Unitat 1 TIC
  • unitat 1
  • Unitat 1
  • Unitat 1
  • Bloc 1 Unitat 1
  • PAC UNITAT 1
  • Celula Unitat 1
  • Llengua catalana. unitat 1

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS