Rojecte Final De Master (Projecte)

Páginas: 5 (1002 palabras) Publicado: 21 de julio de 2011
1. PRESENTACIÓ /JUSTIFICACIÓ

- Presentació del projecte
- Motivacions personals i professionals
- Justificació de la rellevància social i científica del tema.
- Finalitat del treball final de màster
- Estructura: parts i capítols
- Metodologia i procés de realització

2. METODOLOGIA

- Tipus de metodologia que es portarà a terme (participativa, investigacions avaluativa, etc....)
-Fases del projecte: detecció de necessitats, planificació, implementació i avaluació
- Les tècniques i instruments de recollida d’informació que s’utilitzaren en el conjunt del projecte:
o Entrevistes en profunditat individual, entrevista grupal
o Observació participativa
o Recopilació i anàlisi documental
o Qüestionaris
o Taules de registre
o Grups de discussió
o ...

3. DISSENY,IMPLEMENTACIÓ I AVALUACIÓ DEL PROJECTE

3.1. DETECCIÓ DE NECESSITATS I DEFINICIÓ DEL PROJECTE

3.1.1. Detecció de necessitats: realització del mapa de recursos, selecció dels recursos amb els que es treballarà, objectius de la detecció de necessitats i indicadors, tècniques que s’aplicaran per fer l’anàlisi de les necessitats dels usuaris i/o de l’entitat
3.1.2. Elaboració de la hipòtesi
3.1.3.Definició del projecte: dades que constitueixen la formulació del projecte (nom i descripció)
3.2. PLANIFICACIÓ

3.2.1. Fonamentació i marc teòric: Continguts que es tractarà dins del projecte
3.2.2. Contextualització del projecte: entorn social, aspectes socioeconòmics i culturals, serveis del context social, etc.
3.2.3. Descripció de l’entitat i/o organització on s’implementarà elprojecte: Descripció de l’entitat:
 Forma jurídica
 Funcions i finalitat de la institució
 Destinataris del servei/entitat
 Metodologia i tipus d’activitat
 Organització interna dels recursos humans
 Organització dels recursos econòmics
 Relació amb altres institucions
 Gestió de la comunicació
 Avaluació institucional

3.2.4. Marc legal
3.2.5. Tipologia dels destinataris a qui esdirigeix el projecte: trets sociodemogràfics i psicosocials
3.2.6. Finalitat del projecte
3.2.7. Objectius
3.2.8. Continguts: fets, procediments i actituds
3.2.9. Estratègies metodològiques: mètodes i tècniques que s’aplicaran.
3.2.10. Accions i activitats
3.2.11. Recursos humans i materials
3.2.12. Coordinacions internes i externes. Treball en xarxa
3.2.13. Avaluació:

• Tipus d’avaluacióque es portarà a terme
• Fases: disseny, implementació, resultats i impacte
• Objectius de cada una de les fases i indicadors

3.3. IMPLEMENTACIÓ

- Descripció de les accions segons criteris (objectius, accions, projectes, etc...)

3.4. AVALUACIÓ

3.4.1. Valoració del disseny

a) Anàlisi de les necessitats

• Fases de l’anàlisi de necessitats: selecció d’informadors,realització d’entrevistes, necessitats detectades, valoració de les demandes
• Objectius i indicadors per mesurar si l’anàlisi de necessitats ha estat fet adeqüadament

b) Reelaboració del projecte (si fos necessari)

3.4.2. Valoració de la implementació

Resultats de valoració del procés a partir dels objectius i indicadors de l’avaluació de la implementació

Es poden valorar els següents aspectes:• Correspondència entre objectius del projecte i accions desenvolupades
• Adequació entre accions i metodologia emprada i necessitats detectades
• Adequació entre procediments d’avaluació i formes de portar-ho a terme
• Les activitats proposades (adequades, suficients, eficaces i coherències)
• La temporalització (ritme de treball suficient i assolible)
• Els recursos (adequats ieficaços)
• La flexibilitat (possibles efectes no planejats

3.4.3. Valoració dels resultats

- Eficàcia (assoliment dels objectius) Respon a les següents qüestions:
1. Els resultats obtinguts presenten una adeqüada coherència amb els objectius plantejats en el programa/projecte?
2. S’ha produït una adeqüada cobertura del programa/projecte (participació versus la població objectiu total)?
3....
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Master final
  • Final ...Project Icpna
  • PROJECT CHARTER API FINAL VERSION
  • Final project
  • Projecte final
  • Projecte Final
  • Final project knowledge management
  • final project estadistica 1

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS