tecno

Páginas: 86 (21428 palabras) Publicado: 30 de noviembre de 2014
Tecnologies 3ESO edebé

Projecte CASTIGLIANO

PROGRAMACIÓ DE LES UNITATS DIDÀCTIQUES:
Programació d’aula
ÍNDEX

Unitat
Pàgina
Unitat 1: Operadors tecnològics
3
Unitat 2:Transport i motors
12
Unitat 3: Problemes tècnics i solucions
21
Unitat 4: Electrònica bàsica
32
Unitat 5: Introducció als automatismes
42
Unitat 6: Tecnologia i medi ambient
51
Unitat 7:Mitjans i sistemes de comunicació
60
Unitat 8: La informació numèrica
70
Unitat 9: Gestió de la informació
79

UNITAT DIDÀCTICA 1: Operadors tecnològics

COMPETÈNCIES BÀSIQUES
OBJECTIUS DIDÀCTICS
CONTINGUTS
CRITERIS D’AVALUACIÓ
Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
• Reconèixer la funció dels diferents operadors acumuladors i mecànics que s’emprenhabitualment
en els sistemes tecnològics.
• Identificar aquests operadors en objectes de l’entorn i comprendre’n el funcionament.
Competència matemàtica
• Realitzar càlculs senzills relacionats amb la transmissió de moviments per diferents mecanismes.
• Identificar les característiques d’alguns operadors mecànics.
• Reconèixer diferents sistemes de transmissió i transformació de moviments.
• Valorarla utilitat dels operadors mecànics i d’altres operadors tecnològics en les seves aplicacions.
Conceptes
• Concepte d’operador tecnològic.
• Tipus d’operadors.
• Operadors acumuladors: exemples.
• El mecanisme de biela-manovella.
• El cigonyal.
• Les palanques i els seus gèneres.
• La roda.
• La lleva i la roda excèntrica.
• Els sistemes de corrioles: corrioles fixes i polispasts.• La relació de transmissió.
• Tipus d’engranatges: cilíndrics i cònics.
• El mecanisme de pinyó-cremallera, caragol sense fi-corona.
• Les rodes de fricció.
• El trinquet.
• La junta universal o de Cardan.
• Operadors elèctrics i electrònics.
• Operadors hidràulics i pneumàtics.
Procediments
• Anàlisi del funcionament general dels operadors mecànics.
• Anàlisi del funcionamentde diversos operadors acumuladors.
• Aplicació de la llei de la palanca al càlcul de paràmetres que hi estan relacionats.
• Anàlisi del funcionament de diversos operadors mecànics.
• Càlcul de la relació de transmissió.
Valors
• Interès per localitzar operadors acumuladors en objectes d’ús quotidià.
• Valoració de la importància de la roda en la història de la tecnologia.
• Interèsper localitzar mecanismes de transmissió de moviments en objectes d’ús quotidià.
Ensenyaments transversals
• Educació per al consum: interès per conèixer les aplicacions dels diferents operadors tecnològics en objectes d’ús quotidià.

• Identificar i classificar operadors tecnològics segons siguin acumuladors, mecànics o d’altres tipus.
• Conèixer la utilitat i les aplicacions tècniques dediferents operadors mecànics.
• Reconèixer operadors mecànics en objectes de l’entorn i descriure’n el funcionament.
• Realitzar càlculs de la relació de transmissió d’un sistema mecànic i dels seus paràmetres, coneixent-ne la relació de transmissió.
• Confeccionar mecanismes de transmissió de moviments que responguin a especificacions donades.


ACTIVITATS D’APRENENTATGE
• Observar, enimatges, el mecanisme de funcionament d’un operador mecànic. Llegir i memoritzar comprensivament la definició d’operador tecnològic. Llegir un text i observar imatges per distingir els diferents tipus d’operadors.
• Observar, en imatges, alguns exemples d’operadors acumuladors, evocar els conceptes d’energia cinètica, energia potencial i elasticitat, i aplicar aquests conceptes a l’anàlisi delfuncionament dels operadors que apareixen en les imatges.
• Esbrinar la funció que exerceix el volant d’inèrcia en un motor d’explosió.
• Observar la imatge d’un mecanisme de biela-manovella i llegir un text per descobrir la funció de la manovella, la biela i el cigonyal.
• Llegir i memoritzar comprensivament la definició de palanca, identificar els seus elements en una imatge, llegir i memoritzar...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Tecno
  • Tecno
  • Tecno
  • tecno
  • tecno
  • Tecno
  • TECNO
  • la tecno

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS