Tema 5

Páginas: 7 (1665 palabras) Publicado: 11 de abril de 2015
ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS DE L’EMPRESA. ANÀLISI PATRIMONIAL I ANÀLISI FINANCERA

1. Introducció a l’anàlisi d’estats comptables

Tipus d’anàlisi d’estats comptables
TIPUS D’ANÀLISI
OBJECTIUS
ESTAT COMPTABLE ANALITZAT
TÈCNIQUES UTILITZADES
PATRIMONIAL
-Estudia l’estructura patrimonial de l’empresa, variacions i tendències.
-Analitza la composició i el pes relatiu del patrimoni net, actiu ipassiu.
Balanç de situació
-Percentatges comparatius.
-Variacions absolutes i relatives.
-Representació gràfica
FINANCERA
-Analitza la capacitat de l’empresa d’atendre la solvència.
-Analitza si els recursos financers són els més adequats per garantir una bona liquiditat.
Balanç de situació
-Fons de maniobra.
-Ràtios financeres.
ECONÒMICA
-Analitza l’evolució dels resultats de l’empresa i dels seuscomponents.
-Analitza la rendibilitat de les inversions i dels capitals emprats a l’empresa.
Compte de pèrdues i guanys
-Percentatges comparatius.
-Variacions absolutes i relatives.
-Representació gràfica.
-Rendibilitats.


2. Anàlisi patrimonial

L’objectiu és estudiar l’estructura i composició del balanç. Necessita aplicar tècniques i procediments de tractament de la informació que permetenobtenir dades comparatives i amb capacitat interpretativa: percentatges, variacions i representació gràfica.

Es pot dur a terme des de dos punts de vista diferents: anàlisi estàtica, des d’un punt de vista determinat i en un moment concret sense comparacions, i anàlisi dinàmic, comparacions amb altres períodes i altres empreses.

Aspectes abans de l’anàlisi:

Variacions dels preus: pot alterar elsignificat de les dades.
Incidència de les variacions estacionals: activitat amb una demanda que caria notablement durant l’any.
Incidència de les variacions accidentals.
Diferències sectorials: comparació de dos sectors econòmics diferents, cal tenir en compte les característiques de cadascun.


Percentatge per comparar l’evolució de dos exercicis econòmics

Dos procediments:
-Expressió de cadauna de les massa patrimonials de l’actiu i del patrimoni net i passiu en percentatge sobre el total de l’actiu o del patrimoni net i passiu.
-Comparació dels resultats amb els d’exercicis econòmics anteriors o amb els d’altres empreses.

Variacions absolutes i relatives

Determinen les variacions en termes absoluts i relatius com a anàlisi vertical i es comparen amb les variacions d’un altreexercici econòmic com a anàlisi horitzontal.
3. Anàlisi financera: el fons de maniobra i les situacions financeres

Té com a objectiu estudiar la solvència i la liquiditat de l’empresa:

Solvència: capacitat que té l’empresa per pagar els deutes amb la garantia de les seves inversions, és a dir, si el valor de liquidació de l’actiu es superior al total del passiu.
Liquiditat: capacitat que tél’empresa per convertir les inversions en mitjans de pagament totalment líquids. Si és possible assegurar el pagament dels deutes de manera diligent. Com més líquid sigui un actiu, més fàcilment es pot convertir en diners per pagar els deutes.

El finançament sense exigible no genera deutes. Però no és el tipus de finançament més adequat, ja que un cert grau d’endeutament permet disposar de més recursosfinancers. En canvi, el finançament amb exigible implica l’endeutament de l’empresa. Si hi ha endeutament els conceptes de solvència i liquiditat prenen més rellevància.

El fons de maniobra

És el conjunt de recursos que l’empresa necessita per poder-se finançar durant el període de temps comprès entre el moment de la inversió als proveïdors i el moment de beneficiar-se (a través dels clients).Com més petit sigui aquest període, més petit serà el fons de maniobra.

FM= AC – PC
FM= (PN + PnC) – AnC

FONS DE MANIOBRA POSITIU

FM = AC – PC > 0, o bé FM = (PN + PnC) – AnC > 0

Dóna un marge positiu a l’empresa, ja que se sap que amb el seu actiu corrent pot liquidar la totalitat del seu exigible a curt termini i que encara disposa d’aquest marge.

FONS DE MANIOBRA NEGATIU

FM = AC...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Tema 5
  • Tema 5
  • TEMA 5
  • TEMA 5 A
  • Tema 5
  • Tema 5
  • Tema 5
  • tema 5

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS