Treballar el tema de l'aigua a l'escola. GENCAT

Páginas: 5 (1075 palabras) Publicado: 21 de marzo de 2014
Recull de propostes elaborat pel CEDRICAT, assessoria tècnica del Programa Escoles Verdes
RECURSOS PER A TREBALLAR EL TEMA DE L’AIGUA A
L’ESCOLA
Per tal de treballar el tema de l’aigua al centre educatiu, s’aconsella combinar les
activitats a l’aula amb altres activitats més lúdiques o que tinguin lloc fora del
centre.
Tot i que en els temaris de diverses assi
gnatures i cursos estreballa amb més o
menys aprofundiment el tema de l’aigua,
pot ser interessant tenir en compte
recursos complementaris que introdueixin elements per a incidir en la importància
d’aquest recurs i la necessitat de fer-ne
un ús raonable. Els recursos sobre l’aigua
que us presentem tracten sobre:

El cicle de l’aigua i els seus usos.

El concepte de l’aigua com un recurs e
scàs i limitat, lesdificultats d’accés
a aquest recurs en alguns països, i la
necessitat de prendre consciència i
adoptar hàbits per tal de fer-ne un ús racional.

La contaminació i la depuració de l’aigua.
Per tal d’aprofundir en aquests continguts teòrics i complementar el treball a
l’aula, s’aconsella treballar aquest tema també a través d’activitats i/o treballs
pràctics, que ajudin a concebre l’aigua com una realitat propera i a conscienciar
sobre la necessitat de fer-ne un ús adeq
uat. Algunes d’aquestes propostes són:

L’ecoauditoria del consum d’aigua al centre. L’objectiu d’aquest treball és
conèixer el consum d’aigua del centre
, les pràctiques de consum, detectar
els punts forts i els punts febles, i
proposar un conjunt de propostes de
millora per aconseguir un ús
racionald’aquest recurs.

Visites o sortides a l’entorn natural.

Celebració del Dia Mundial de l’Aigua.

Treball de recerca sobre l’origen de l’
aigua al municipi.
Estudi sobre quins
usos té aquesta aigua, com arriba a ca
sa nostra, i el destí final un cop s’ha
utilitzat aquesta aigua.
Així, podeu treballar el te
ma de l’aigua des de dife
rents punts de vista.
Recull de propostes elaboratpel CEDRICAT, assessoria tècnica del Programa Escoles Verdes
A continuació us exposem diversos recurs
os que us poden ajudar a definir quina
és l’estratègia que utilitzareu per a treballar el tema de l’aigua al vostre centre
educatiu.
Relació de recursos pedagògics
Tot seguit us citem diferents recursos pedagògics que podeu utilitzar per tractar el
recurs de l’aigua.
Sobre el cicle del’aigua i els seus usos
-
Quadern de treball per treballar el cicle de l’aigua
:
Els paisatges de
l’aigua, mirall d’una nova cultural ambiental
, elaborat per l’ACA.
http://mediambient.gencat.net/aca/documents/ca/ambibus/quadern_de_ai
gua.pdf
-
Fitxes de l’Aigua
, per treballar el cicle de l’ai
gua, els seus diversos usos i
la depuració de les aigües residuals.
Inclou lectura i tallers iexperiments
senzills per fer a l’escola.
-
Pòster del cicle de l’aigua
, elaborat per l’Agència Catalana de l’Aigua.
http://mediambient.gencat.net/aca/documents/ca/aigua_medi/poster_cicle
_aigua.pdf
-
El Joc de l’Aigua
,
elaborat per l’Agència Catalana de l’Aigua. Joc interactiu
amb 5 mapes per descobrir dife
rents vessants de l’aigua,.
http://mediambient.gencat.net/aca/documents/presentacio/obres/font.htm
l
-
L’aigua
,
revista de la col·lecció Perspectiva Ambiental de la Fundació Terra
(núm. 8)
.
Tracta el cicle de l’aigua i els seus usos.
http://www.ecoterra.o
rg/articulos14es.html
-
Proposta d’experimentació del cicle de l’aigua.
http://www.kokone.com.mx/mundo/eco/1.html
-
Gotta y sus amigas en una aventura circular
.
Llibre que narra la
història de 5 gotesd’aigua du
rant el cicle de l’aigua.
http://www.terracentro.org/Publicacio
nes/Libros%20propios/Edu/GOTTA%
20.pdf
Recull de propostes elaborat pel CEDRICAT, assessoria tècnica del Programa Escoles Verdes
Sobre l’aigua com a recurs indi
spensable i escàs, i la seva
importància per al dese
nvolupament dels països
-
Proposta didàctica d’Intermon Oxfam
per treballar el recurs de...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Treball De L'Escola Contra El Món
  • TEMA 2 PATOLOGIA DEL TREBALL
  • El treball en equip a l'escola bressol
  • Treball socials temes 19 i 20
  • Treball tema 7 el comerç i els transports
  • L'aigua
  • L'aigua
  • treball historia tema 3 1

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS