Undersköterskan rollen

Páginas: 3 (541 palabras) Publicado: 2 de agosto de 2010
Undersköterskan och arbetsterapi biträdets roll i stroke vården

Oberoende av var omvårdnaden/rehabiliteringen sker efter stroke syftar den till att hjälpa vårdtagaren att planera och genomförahandlingar som hör till det dagliga livet, i syfte att förbättra hälsa/friskhet, förebygga ohälsa/sjukdom samt att återställa och bevara hälsa/friskhet.

Omvårdnaden/rehabiliteringen är mycket viktighos strokepatienter eftersom sjukdomen ofta leder till att patienten riskerar att förlora delar av sin personliga integritet. Den kräver ett nära samarbete mellan vårdtagare, närstående och teametsom kan bestå av undersköterska, arbetsterapibiträde, sjuksköterska, läkare, sjukgymnast, arbetsterapeut, logoped, kurator, dietist, tandläkare och neuropsykolog.

Omvårdnaden/rehabiliteringenfokuseras på det dagliga livet. I det dagliga vårdarbetet ska strokepatienten ges möjlighet att använda sina egna resurser och få hjälp när de egna resurserna är bristfälliga eller saknas.

Alla istroketeamet ingår i vårdkedjan utifrån sin specialitet. Teamets observationer under hela dygnet har stor betydelse för planering av fortsatta åtgärder.

Sluten vården

Undersköterskan skalltillsammans med övriga teammedlemmar hjälpa, stötta och motivera patienten till en meningsfull rehabilitering efter stroke.

God kontakt med patientens närstående är en viktig del i arbetet, det skapartrygghet för både patienten och den närstående under rehabiliteringstiden.

Som patientansvarig undersköterska (PUSK) har undersköterskan ett speciellt ansvar för någon/några patienter tillsammans medpatientansvarig sjuksköterska (PAS) vid till exempel rehabkonferenser och vårdplaneringar.

Vissa av undersköterskans arbetsuppgifter delegeras muntligt från logoped, sjukgymnast ocharbetsterapeut, till exempel oralmotorikprogram, värmebehandling med mera.

Primärvården

Undersköterskan skall tillsammans med övriga teammedlemmar hjälpa, stötta och motivera patienten till en meningsfull...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • el rollo
  • Rolle
  • El rollo
  • Rollo
  • Rollos
  • Roll
  • LA ROLLA
  • Rollo

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS