Assajos destructius dels materials

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (731 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 6 de febrero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
ELS ASSAIGS DESTRUCTIUS

Els assaigs són anàlisis (proves de laboratori) que ens permeten conèixer les propietats dels materials estudiats per determinar-ne la utilitat i les aplicacions.
Elsconceptes i els valors obtinguts en aquests assaigs són la base de la disciplina coneguda amb el nom de resistència de materials, fonamental en el disseny d’estructures i d’elements de màquines.

Elsassaigs destructius són aquells que modifiquen les propietats físiques o químiques dels materials. En aquests s’hi fan servir provetes normalitzades (mostres de material amb dimensions icaracterístiques determinades).

Els assaigs destructius són els següents:

- Assaig de duresa al ratllat: - Assaig Mohs:
- Assaig Martens

- Assaig de duresa a la penetració: - Vickers- Brinell
- Rockwell- Knopp

- Assaig de tracció: El assaig de tracció d'un material consisteix a sotmetre a una proveta normalitzada realitzada amb dita material a un esforç axial de tracció creixent fins quees produeix el trencament de la proveta. En un assaig de tracció poden determinar-se diverses característiques dels materials elàstics:
Mòdul d’elasticitat, coeficient de poisson, límit deproporcionalitat, límit de fluència, límit elàstic, càrrega de trencament, allargament de trencament i estricció.

- Assaig de resiliència: En enginyeria, la resiliència és la quantitat de energia que potabsorbir un material, abans que comenci la deformació irreversible, això és, la deformació plàstica. Es correspon amb l'àrea sota la corba d'un assaig de tracció entre la deformació nul•la i ladeformació corresponent al esforç de fluència. En el Sistema Internacional d'Unitats s'expressa en juls per metre cúbic

- Assaig de compressió: El esforç de compressió és una pressió que tendeix a...
tracking img