Com fer citacions bibliografiques

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 11 (2717 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 19 de noviembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
Servei LingüísticCriteris generals

A continuació es descriuen uns criteris generals per a distribuir la informació en les entrades bibliogràfiques.

Cal tenir en compte que aquestes normes no es poden aplicar de manera sistemàtica, perquè pot passar que el fet de voler-les seguir al peu de la lletra en tots els casos provoqui incoherències en la puntuació o faltes de sintaxi,com en el cas de fonts o referències dins del text o de lectures que es comenten o es recomanen en una explicació. En aquests casos no pot ser "obligatori" seguir l'ordre establert, suprimir parèntesis, etc., sinó que és prioritari que l'estructura resulti lògica i entenedora.

Models d'estructura
Cognom/s autor/a, (Inicial/s del) nom (any de publicació). Títol del llibre (edició, traduccióde, volum, pàgines). Lloc: editorial ("Col•lecció", núm.).

Cognom/s autor/a, (Inicial/s del) nom (any de publicació). "Títol de l'article". Nom de la publicació (núm., mes, pàg.). Lloc.

Autors

Quan hi ha més d'un autor o autora, se separaren els noms amb un punt i coma i es prescindeix de la conjunció copulativa i.
Ausubel, D. P.; Sullivan, E. V.
Quan l'autor citat és l'editor,compilador, coordinador, director, etc. de l'obra, a continuació del nom es posa l'abreviatura corresponent amb minúscula i entre parèntesis.
Nogué, Neus (coord.) (1998).
Si els noms dels autors arriben sencers, es deixen sencers (Vilar, Pierre i no Vilar, P.), sempre que no hi hagi falta de coherència en una mateixa llista; és a dir, si n'arriben de sencers i d'abreujats, s'abreugen tots o es busquenels abreujats i es completen.

La inversió cognom + nom es fa quan es tracta d'una llista de bibliografia i només al començament de l'entrada bibliogràfica, ja que és útil per a fer l'ordenació alfabètica. Però no cal fer-la si dins la referència es repeteix el nom de l'autor o se'n citen d'altres ni quan la referència és, per exemple, el peu d'una citació textual o una lectura que es recomanade manera redactada. Tampoc no cal invertir el nom i el cognom quan la llista de bibliografia es fa seguint un criteri que no és l'ordre alfabètic.
Termes, Josep (1986). "De la revolució de setembre a la fi...". A: Pierre Vilar (ed.). Història de Catalunya...

"El nen ha de poder aprendre, ha de ser capaç d'imitar."
James M. Baldwin (1902). Social and ethical interpretations in mentaldevelopment. Nova York: Macmillan.
Quan se cita un autor dues o més vegades seguides o quan cal repetir-ne el nom en la mateixa referència, es torna a escriure el nom complet i no es fa servir el sistema de guió llarg ni extrallarg.

Per a fer referència a l'autoria d'una obra col•lectiva sense esmentar els noms dels autors, l'expressió que hi correspon és Diversos autors i no pas les abreviaturesVV.AA. ni AA.VV.

En els materials didàctics de la UOC, en el text principal (caixa A) no es destaquen amb negreta (o semibold) els noms dels autors citats en fonts, peus de figura o entrades bibliogràfiques (completes o no). En els textos al marge (caixa B) sí que es marquen amb negreta (o semibold) els noms dels autors, tret dels casos en què són breus referències entre parèntesis del tipus"autor + any", per exemple.

Any

L'any d'edició es col•loca immediatament després del nom de l'autor. Es pot donar el cas que en una entrada bibliogràfica hi hagi dos anys, el de la primera edició i el de l'edició a què es fa referència. En aquests casos, la informació es pot estructurar de dues maneres diferents, segons com arribi, és a dir, segons com s'indiqui a l'original.
Broadbent,Donald E. (1983). Percepción y comunicación (ed. original 1958). Madrid: Debate.

Broadbent, Donald E. (1958). Percepción y comunicación. Madrid: Debate, 1983.
Títol

El títol i, si n'hi ha, els subtítols d'una obra s'inclouen en la referència bibliogràfica corresponent escrits en cursiva.

Si cal, el títol d'una obra o d'un altre tipus de document que no s'hagi publicat en català pot anar...
tracking img