Comentari de text

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (471 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 5 de junio de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Per a començar, cal destacar que aquest text porta un títol en negreta; també porta diverser cursives per a remarcar el que vol dir l`autor, Jesús Tusón. A més, higa frases en altres llengues, atraves de les quals l´autor quiere fer resaltar algo.

coherència

El tema del text es la degeneració d´una llengua.
Respecte al resum del escrit, cal la pena dir que l´autor exposa l´idea deque no es port suprimir els llengues per una universal, sino que hi ha de continuar utilitzandoles per a no acabar amb la seua desaparició. També l´autor per a donar-li mes credebilitat a la seuainformació, dona exemples per a poder convençer al lector del que esta llegint.
En aquest text respecte a l´estructura externa podem dir, que el text porta un títol parcialment temàtic, escrit ennegreta. A més, porta oracions en cursiva per a remarcar el que vol dir l´autor. I per últim trobem punts suspensius que ens indiquen, que hi ha més text, del que ens han possar ahí.
En quant al´estructura interna o superestructura, típica dels textos expossitius-argumentatius amb una macroestructura, que presenta la introducció (línea 1-6), on l´autor qüestiona per que hi ha que fer mes hores d´unaasignatura que de l áltra.
a més trobem el desarrollo,(línea 7-21), on l´autor mostra els seus arguments de perque desapareixen les llengues. per finalitzar trobem la conclusió (línea 22-final), onl´autor ens mostra la seua tesis, on tracta de convençer al lector de que tenim que fer algo per a que no desaparegan els llengues.
Per altra banda respecte a la progressió temàtica, cal la pena dirque es tracta de una progressió lineal, ja que l´autor, va avançant sobre el tema del que esta parlant.
També trobem els isotopies, entre les quals podem destacar: asignatures, educació, llengua,materia, degradació de la naturaleza..etc.

L´ adecuació

Enquant a l´ambit d´us que trobem en aquest text, podem dir que es periòdistic i el seu gènere és la assaig. A més el tipus de text es...
tracking img