Comptabilidad pgc 2008

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 12 (2844 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 12 de enero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
2. INTRODUCCIÓ

El nou Pla General Contable és el desenvolupament reglamentari de la legislació mercantil en matèria contable. El desenvolupament d’aquest treball és basarà, principalment, entre les diferencies entre el pla general de comptabilitat del 1990 i el pla general contable del 2008.
Abans de desenvolupar aquest treball, ens hem plantejat els motius o raons de la creació d’un nou plageneral contable. Primerament, cal esmentar que el pla general contable del 1990, pla vell, no estava adaptat a la normativa mercantil i contable internacional. Així doncs, l’any 2008, es va establir un nou pla general contable. Amb l’objectiu d’harmonitzar la comptabilitat a nivell internacional es varen crear les normes internacionals de comptabilitat (NIC) i les normes internacionalsd’informació financera (NIIF). L’aplicació d’aquestes normes comporta que les empreses donin més informació comptable, i per tant s’aconsegueix una major transparència.

Parlem dels fonaments de un nou pla general comptable, encara que s’han aprovat dos nous plans contables (un per la gran empresa i un segon per les PYMES), per que els fonaments son els mateixos per les dos.

Dues variants del nou plageneral de comptabilitat:
1) NOU PLA GENERAL DE COMPTABILITAT: És el pla que s’aplicarà de forma general per a totes les empreses.
2) NOU PLA GENERAL DE COMPTABILITAT PER A PIMES: És el pla que opcionalment podran aplicar les Petites i mitjanes empreses. És un pla més simplificat que el pla general.

3. DIFERENCIES FONAMENTALS
El nou pla general de comptabilitat manté la seva estructura en 5parts, però trobem que els apartats no segueixen el mateix ordre i, a més, algunes parts desapareixen i d’altres s’incorporen novament, com podem observar en el quadre següent:
1990 2008
PRIMERA PART: Principis contables Marc conceptual
SEGONA PART: Quadre de comptes Normes de registre i valoració
TERCERA PART: Definicions i relacions contables Comptes anuals
QUARTA PART: Comptes anualsQuadre de comptes
CINQUENA PART: Normes de valoració Definicions i relacions contables

3.1 Primera part
3.1.1 Principis contables (1990):
Una de les novetats més rellevants en els nous plans de comptabilitat amb respecte al PGC de 1990 esta en la reestructuració dels principis comptables. Seguint lo establert en el reformat article 38 del Codi de Comerç, els principis contables de complimentobligatori son desenvolupats dins del Marc Conceptual, reduint-se de nou a sis amb respecte al PGC de 1990.
PRINCIPIS COMPTABLES DE COMPLIMENT OBLIGATORI
PGC de 1990 NUEVOS PLANES CONTABLES
Principi de prudència Principi de prudència
Principi d’empresa amb funcionament Principi d’empresa amb funcionament
Principi de registre
Principi del preu d’adquisició
Principi de meritació Principide meritació
Principi de correlació de ingressos i costos
Principi de no compensació Principi de no compensació
Principi d’uniformitat Principi d’uniformitat
Principi d’importància relativa Principi d’importància relativa

La disminució en el número de principis comptables no implica una disminució en la regulació comptable obligatòria, sinó una redistribució de la mateixa, deixant comprincipi lo que es criteri de aplicació general i passant a altres apartats de la regulació comptable lo que es criteri de aplicació particular.
Els principis comptables que romanen no introdueixen novetats significatives amb respecte al PGC de 1990, excepte el principi de prudència valorativa, la novetat més significativa en la nova regulació comptable és que deixa de tenir el caràcter preferent quetenia sobre la resta de principis comptables.
3.1.2 Marc conceptual (2008):
La primera part dels nous plans comptables és el desenvolupament reglamentari dels articles 36 a 38 del Codi del Comerç. Encara que es consideri aquesta part com l’equivalent a la primera part del PGC de 1990, realment només podríem admetre aquesta equivalència pel seu caràcter vinculant tant en la normativa...
tracking img