Curriculum abierto y cerrado

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 6 (1466 palabras )
  • Descarga(s) : 4
  • Publicado : 8 de junio de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
EL currículum obert o tancat:

L’estructura dels antics programes educatius no s’ajustava a les noves necessitats socials, ni ales practiques que, a nivell experimental, començaven a fer-se en moltes escoles. La reflexions que es compartien sobre la pràctica, per part d’alguns mestres i d’algunes mestres, les demandes socials del moment, les innovacions a algunes escoles en la pràctica,juntament amb les iniciatives de renovació pedagògica, van obrir camins cap a una reforma educativa.
El currículum apareix doncs en plena reforma educativa, encara que el seu ús s’inicies molt abans. Els seus orígens es remunten al 1973 amb la redacció de les primeres Orientacions i Programes, i posteriorment apareix amb els Programes Renovats de 1981, en els quals s’estableix per primer cop unsobjectius d’aprenentatge.
El terme currículum es refereix al conjunt de competències bàsiques, objectius, continguts, criteris metodologics i d’avaluació que el estudiants han d’assolir en un determinat nivell educatiu.
En línies generals, el currículum respon a les preguntes ¿que ensenyar?, ¿com ensenyar?, ¿quan ensenyar? I ¿que, com i quan avaluar?. Es a dir, en sentit educatiu és el disseny queens permet planificat les activitats acadèmiques.
De manera que el currículum permet la previsió de les coses que hem de fer per possibilitar la formació del alumnes.
Actualment no es refereix únicament als programes d’estudi, sinó a tot allò que està en joc tant a l’aula com a l’escola.

Podem identificar quatre fonts que aporten i proporcionen una informació específica al currículum.1. La font sociologia referent a la demandes socials i culturals sobre el sistema educatiu, als continguts del coneixement, actituds i valors que contribueixen al procés de socialització dels alumnes i a l’assimilació dels sabers socials i culturals de la societat. El currículum ha de recollir la finalitat i les funcions socials de l’educació per a que els alumnes arribin a ser responsables de lasocietat a la que pertanyen.
2. La font psicológica té a veure amb els processos de desenvolupament i aprenentatge dels alumnes. Conèixer les regularitats del desenvolupament evolutiu en les diferents edats, donen una resposta al currículum de: quan aprendre, que es possible aprendre en cada moment i com aprendre-ho.
3. La font pedagògica recull la teoria i l’experiència educativaadquirida amb la pràctica docent. L’experiència acumulada, al llarg del últims anys, no només a Espanya sinó als demès països, és una font insubstituïble de coneixement curricular. En concret el desenvolupament curricular a l’aula, a la docència dels professors, proporciona elements indispensable en l’elaboració del currículum.
4. La font epistemològica referent als coneixements científics queintegren les corresponents àrees o matèries curriculars. La metodologia, l’estructura interna i l’estat de coneixement entre les disciplines científiques, fan una aportació positiva a la configuració i els continguts del currículum.

Podem reconèixer dos tipus de currículum, o currículum obert o currículum tancat. Aquests dos tipus de currículum es diferencien segons el grau de concreció de lesprescripcions i orientacions que figuren en les propostes curriculars.
Per una part, al currículum tancat, els objectius, continguts i activitats d’ensenyament, d’aprenentatge i d’avaluació estan formulats amb un alt grau de detall, de manera que la posada en pràctica no contempla la possibilitat de variacions significatives. En aquest tipus de currículum es contempla l’ensenyament com un procéslineal i acumulatiu, donant gran importància als resultats, i sent els objectius, els continguts i la metodologia didàctica un element pràcticament inamovible.

Per altre part, al currículum obert, els objectius, els continguts i les activitats d’ensenyament, aprenentatge i d’avaluació estan definits d’una manera més general amb el propòsit de donar cabuda a diferents aplicacions segons les...
tracking img