Decret

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 35 (8666 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 30 de enero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
DOGC núm. 3907 - 18/06/2003

DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA


DECRET 140/2003, de 10 de juny, d'aprovació del Reglament d'instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves. (Pàg. 12494)

[Sumari || Índex del sumari || Diaris Oficials disponibles || Inici]

DECRET 140/2003, de 10 de juny, d'aprovació del Reglament d'instal·lacionsdestinades a activitats amb infants i joves. D'acord amb la Llei 38/1991, de 30 de desembre, d'instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves, el Govern de la Generalitat de Catalunya va aprovar per Decret 276/1994, de 14 d'octubre, el reglament que la desenvolupa i en el qual s'estableixen les condicions tècniques que han de complir aquelles instal·lacions per garantir-ne la funcióeducativa, la correcta prestació dels serveis oferts, la qualitat de vida i seguretat de les persones usuàries, i evitar molèsties a terceres persones així com efectes negatius per a l'entorn. El Decret 276/1994, de 14 d'octubre, desenvolupava la Llei per als cinc tipus d'instal·lacions que s'hi definien: les cases de colònies, els albergs de joventut, les granges escola, les aules de natura i elscampaments juvenils. El temps transcorregut de vigència d'aquesta disposició, ha permès detectar possibles millores del reglament, i els canvis que han afectat diverses normatives sectorials aconsellen actualitzar aquesta normativa, cosa que s'efectua mitjançant el present Decret. S'ha considerat important definir amb més detall les condicions específiques de les granges escola i les aules de natura,garantint l'existència dels equipaments i els programes pedagògics necessaris per a la seva funció. També s'ha detectat la necessitat de diferenciar més clarament les característiques pròpies dels albergs de joventut. Igualment, i tenint en compte la realitat social actual, s'han ampliat els tipus d'usuaris i usuàries admesos, de forma no habitual, a les cases de colònies, granges escola i aulesde natura. Així mateix, l'admissió en aquestes instal·lacions de persones usuàries que no pertanyen a grups d'infants i joves haurà de dur-se a terme garantint la funció pedagògica d'aquestes instal·lacions i respectant sempre la prioritat que han de tenir els grups d'infants i joves en el seu ús.

La condició anterior deriva del caràcter essencial que té el contingut pedagògic de les activitatsque es duen a terme en les instal·lacions juvenils, i, per extensió, de les pròpies instal·lacions que les fan possibles. La mateixa necessitat de garantir aquesta funció pedagògica ha aconsellat, prenent com a base l'experiència acumulada, no permetre que una mateixa instal·lació pugui estar autoritzada simultàniament com a casa de colònies i com a alberg de joventut. Finalment, i en resposta auna necessitat llargament sentida, el reglament que s'aprova mitjançant aquest Decret defineix la Xarxa Catalana d'Instal·lacions Juvenils, deixant per a un desenvolupament normatiu posterior la regulació del seu funcionament intern i d'altres aspectes de procediment. Per oferir una major claredat en els aspectes tècnics i administratius que han de complir els campaments juvenils, i facilitar-neaixí l'autorització, aquests han quedat exclosos d'aquest reglament, i seran objecte de regulació a través d'un reglament propi. Per tot això, vist el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta del conseller en cap i d'acord amb el Govern, Decreto: Article únic. S'aprova el Reglament d'instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves, i el model d'autorització de funcionamenten annex al reglament. Disposicions transitòries 1. Les instal·lacions juvenils ja autoritzades en el moment de l'entrada en vigor d'aquest Decret se seguiran regint per la normativa d'instal·lacions juvenils aplicable en el moment de l'autorització, sens perjudici del que estableixen les disposicions transitòries següents i l'article 19, apartats 2 i 3 del reglament aprovat per aquest Decret....
tracking img