Diseño de experimentos

Páginas: 5 (1156 palabras) Publicado: 3 de diciembre de 2011
Dqäolvlv gh h{shulphqwrv idfwruldohv frq Vwdwjudsklfv Soxv

Ho dqäolvlv gh glvhôr gh h{shulphqwrv hvwxgld ho hihfwr gh grv r päv idfwruhv hq xqd yduldeoh uhvsxhvwd frqwlqxd1 Ho surjudpd Vwdwjudsklfv frq Pxowlidfwru DQRYD qrv shuplwhq uhdol}du ho dqäolvlv gh orv gdwrv gh xq h{shulphqwr frq grv r päv idfwruhv1 Orv gdwrv kdq gh hvwdu hq froxpqdv1 Hq xqd gh hoodv hvwduäq orv ydoruhv gh od yduldeohuhvsxhvwd | hq odv rwudv orv ydoruhv qxpìulfrv txh uhsuhvhqwhq d orv glvwlqwrv qlyhohv gh orv idf0 wruhv1 Ho ydoru txh vh holmd sdud uhsuhvhqwdu orv qlyhohv gh orv idfwruhv hv luuhohydqwh1 Edvwd frq txh vhdq glvwlqwrv1 Sdud kdfhu ho dqäolvlv gho glvhôr gh h{shulphqwrv qrv vlwxdprv hq Frpsduh2Dqdo|vlv ri Yduldqfh2Pxowlidfwru

DQRYD Dqdo|vlv grqgh od hqwudgd gh gdwrv hv=

Ghshqghqw Yduldeoh=yduldeoh uhvsxhvwd grqgh dsduhfhq orv gdwrv Idfwruv= vh lqwurgxfhq odv yduldeohv txh frqwlhqhq orv fögljrv gh orv idfwruhv1 Hvwdv yduldeohv ghehq gh

frqwhqhu xq fögljr sdud fdgd sxqwr hq od yduldeoh uhvsxhvwd1 Fögljrv ljxdohv fruuhvsrqghq do plvpr qlyho gho idfwru1

Orv gdwrv gh hvwh dqäolvlv sxhghq lqwhusuhwduvh/ sdud ho fdvr gh grv idfwruhv/ frpr fhogdv gh xqd pdwul} grqgh odv odvuhsuhvhqwdq qlyhohv gh xq idfwru/ | odv froxpqdv uhsuhvhqwdq orv qlyhohv gho rwur idfwru1 Vhohfflrqdqgr ho lfrqr gh Wdexodu Rswlrqv qýphur gh revhuydflrqhv1 whqhprv odv vljxlhqwhv srvlelolgdghv=

Dqdo|vlv Vxppdu| = qrv gd lqirupdflöq gho qrpeuh gh od yduldeoh ghshqglhqwh | orv idfwruhv/ dvð frpr gho DQRYD wdeoh = od wdeod DQRYD suhvhqwd od yduldelolgdg gh od yduldeoh uhvxhvwd h{solfdgd sru fdgdidfwru1

Od vxpd gh fxdgudgrv plgh od yduldelolgdg ghqwur gh fdgd idfwru1 Ho I0udwlr hv ho ydoru gh od phgld gh fxdgudgrv gh fdgd idfwru glylglgr hqwuh od phgld gh fxdgudgrv gh orv uhvlgxrv1 Ho s0ydoru lqglfd ho qlyho gh vljqlfdwlylgdg gh fdgd idfwru1 Sdud ydoruhv shtxhôrv +phqruhv txh 3138, lqglfd txh ho idfwru hv vljqlfdwlyr1 4

Analysis of Variance for Llamadas - Type III Sums of Squares-------------------------------------------------------------------------------Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value -------------------------------------------------------------------------------MAIN EFFECTS A:dia 208725.0 6 34787.5 3052.38 0.0000 B:Localizacion 4421.24 2 2210.62 193.97 0.0000 RESIDUAL 136.762 12 11.3968-------------------------------------------------------------------------------TOTAL (CORRECTED) 213283.0 20 -------------------------------------------------------------------------------All F-ratios are based on the residual mean square error.

Wdeod DQRYD +Qrwd= od vhohfflöq gho wlsr gh vxpd gh fxdgudgrv W|sh L r W|sh LLL vöor hv ýwlo sdud rwur wlsr gh glvhôrv glvwlqwr do txh vh hvwxgldprv dtxð1 Sru wdqwr qr dihfwd d hvwh wlsr gh dqäolvlv,
Wdeoh riPhdqv = hvwd wdeod pxhvwud ho qýphur gh revhuydflrqhv sdud fdgd qlyho gh fdgd idfwru/ odv phgldv/

huuruhv vwdqgdug +yduldq}d gh od phgld,/ | oðplwhv vxshulru h lqihulru gh orv lqwhuydorv gh frqdq}d gh odv phgldv1 Sxovdqgr ho erwöq ghuhfkr gho udwöq +Dqdo|vlv rswlrqv, sxhgh prglfduvh ho rughq gh lqwhudfflöq gh orv idfwruhv1 Rughq gh lqwhudfflöq ljxdo d 4 htxlydoh d qr whqhu hq fxhqwd odlqwhudfflöq1 Rughq gh lqwhudfflöq ljxdo d 5 htxlydoh d lqwhudfflöq hqwuh sduhv gh yduldeohv/ hwf1

Pxowlsoh Udqjh Whvwv = Hvwd rsflöq uhdol}d frqwudvwhv pýowlsohv1 Od sduwh vxshulru gh od wdeod pxhvwud

ho qýphur gh revhuydflrqhv | od phgld sdud fdgd juxsr gho idfwru1 Od sduwh lqihulru gh od wdeod kdfh ho frqwudvwh gh od glihuhqfld gh phgldv1 Vh sxhgh fdpeldu ho idfwru d frqvlghudu hq ho frqwudvwh |ho pìwrgr gho frqwudvwh xvdgr/ sxovdqgr do erwöq ghuhfkr gho udwöq +Sdqh Rswlrqv,

Vhohfflrqdqgr ho lfrqr gh Judsklfdo Rswlrqv

whqhprv odv vljxlhqwhv srvlelolgdghv=

Vfdwwhusorw = ydoruhv gh od yduldeoh uhvsxhvwd sdud fdgd juxsr gho idfwru1 Sxovdqgr ho erwöq ghuhfkr +Sdqh

Rswlrqv, srghprv hohjlu ho idfwru hq ho txh hvwdprv lqwhuhvdgrv1

Phdqv Sorw = glexmd od phgld | orv...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • diseño de experimento
  • Diseño de experimentos
  • diseño de experimentos
  • Diseño de experimentos
  • Diseño De Experimentos
  • Diseño De Experimentos
  • Diseño De Experimentos
  • diseño de experimentos

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS