Dret concursal i nou projecte de llei 2011

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 11 (2600 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 30 de enero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
Profesor/a: Gemma Maltas Orriols Alumnes: Gerard Guasch Graño 1 David González Comadran

INDEX
INTRODUCCIÓ ............................................................................................................ 3 ANTECEDENTS DEL CAS ........................................................................................... 4 FASES DEL CONCURS DE CREDITORS................................................................... 5 PROCEDIMENT CONCURSAL .................................................................................... 6 RESOLUCIÓ CAS GERDA, S.L.................................................................................... 8 PROJECTE DE LLEI CONCURSAL 2011 .................................................................... 9 APLICACIÓ PROJECTE LLEI CONCURSAL 2011AL CAS GERDA, S.L. ................. 11 BIBLIOGRAFIA........................................................................................................... 12

2

INTRODUCCIÓ
Quan el deutor no compleix de forma voluntària una obligació contreta s’acudeix al compliment forçós. Per mitjà d’aquest compliment forçós s’arriba a l’alienació de part del seu patrimoni. Però aquesta alienació,que s’efectua en interès del creditor, pot ferse difícil quan l’actiu patrimonial del deutor no és suficient per al pagament de tots els creditors o el deutor es troba en estat d’insolvència. Per aquest casos sorgeix el procediment concursal, que té per finalitat evitar que amb les execucions individuals cobrin únicament els creditors més diligents, els més audaços o els que estan més a prop deldeutor, mentre la resta corren el risc de no cobrar els seus crèdits. El treball que presentem a continuació girarà al voltant de la declaració de concurs y els seus efectes. La legislació en aquesta matèria, podem trobar-la en el Codi de Comerç i legislació mercantil, Capítulo IX – Concurso: Llei 22/2003, 9 de juliol, Concursal (BOE núm 164, de 10 de juliol) Llei Orgànica 8/2003, 9 de juliol, per laReforma Concursal (BOE núm 164, de 10 de juliol)

En primera instància, descriurem l’activitat de l’empresa i presentarem els antecedents que la obligaran a sol·licitar el concurs de creditors voluntari. A continuació treballarem el cas i descriurem la casuística que l’envolta. Seguidament, farem un parèntesi per a treballar el nou projecte de reforma concursal 2011 i finalment intentaremaplicar-lo al cas que ens ocupa.

3

ANTECEDENTS DEL CAS
El cas que anem a estudiar es correspon amb un fet real. La empresa que centra el nostre estudi és una Societat Limitada que anomenarem GERDA, S.L., amb domicili fiscal i social a Girona i amb un nombre de treballadors al voltant de la cinquantena. L’objecte social de la mateixa gira al voltant de muntatges e ingeriria de la construcció.GERDA, S.L., duia a terme una retribució dinerària quan menys il·legal segons la llei. Els seus treballadors cobraven com a salari base un terç de la retribució neta que percebien, les dos terceres parts restants les percebien en concepte de dietes. Las dietes, siguin del tipus que siguin, tenen uns límits estipulats per hisenda, quantitats fixades a partir de les quals és obligatori practicarretenció i que el treballador les declari, a més no cotitzen en Seguretat Social (quota obrera i quota patronal) i són considerades com a “suplidos”, que són despeses que paga el treballador per anticipat i de les quals l’empresa no se’n pot deduir l’IVA. Arribat un dia, la Inspecció de Treball en aplicació de la LISOS (Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social) duu a terme una inspecciólaboral a GERDA, S.L. Un cop finalitzada la inspecció, s’aixeca un acte per infracció de la normativa laboral de 1.600.000 €. Sanció que és imposada a l’empresa per retribuir als seus treballadors amb el salari mínim i complementar les dues terceres parts restants de la retribució en forma de dietes i despeses de locomoció exemptes de tributació. Arrel d’aquests fets, es munta una empresa...
tracking img